Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim

  Ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim

  UCHWAŁA NR XXXV/199/2018RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zakazu i ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim (WDU_D/2018/2705) wprowadza:

  §1. Zakazuje się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w okresie od 1 października do 30 kwietnia roku następnego.
  §2. 1. Zakazuje się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w godzinach od 1900 do 900 dnia następnego w okresie od 1 maja do 30 września z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  2. Dopuszcza się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym, w odległości większej niż 100m od linii brzegowej jeziora.
  3. Dopuszcza się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w odległości mniejszej niż 100m od linii brzegowej jeziora – podczas cumowania, wodowania i przemieszczania się z prędkością manewrową do 5km/h.

 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429, e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

W dniu wczorajszym, 8 kwietnia, odbyła się V Sesja Rady Powiatu Legnickiego związana z koniecznością wprowadzenia zmian w budżecie powiatu legnickiego oraz w wieloletniej prognozie finansowej. Zmiany wynikają z otrzymanej promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 76 000 zł  na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo budowlanej w ramach zadania zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2180 D w m. Bieniowice w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych”.

GIOŚ - Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że dnia 07.04.2019 r. odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny w stacjach pomiarowych w:  Legnicy, Lubaniu i Nowej Rudzie.
Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne przekroczenie może się utrzymywać w dniu dzisiejszym, tj. 08.04.2019 r.

GIOŚ – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że dnia 04.04.2019 r. odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny w stacjach pomiarowych w: Legnicy i Oławie..

Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne przekroczenie może się utrzymywać w dniu dzisiejszym, tj. 05.04.2019 r.

GIOŚ – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że dnia 03.04.2019 r. odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny w stacjach pomiarowych w: Dzierżoniowie, Kłodzku, Legnicy, Lubaniu, Nowej Rudzie (powiat kłodzki) i Oławie.

Pod przewodnictwem Starosty Legnickiego Adama Babuśki w dniu 02.04.2019 r. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zespół obradował w poszerzonym składzie, zaproszono Burmistrzów i Wójtów, pracowników urzędów gmin zajmujących się zarządzaniem kryzysowym i oświatą. W spotkaniu uczestniczyła również  wicedyrektor Powiatowego Zespołu Szkół, wicedyrektor Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu oraz przedstawiciel KM Policji w Legnicy. Tematem spotkania było omówienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej w okresie planowanego od  dnia 8 kwietnia br. bezterminowego strajku nauczycieli.

28 marca br. odbyła się IV, w tej kadencji, Sesja Rady Powiatu Legnickiego. Wśród zaproszonych gości byli: Komendant Miejski Policji w Legnicy insp. Leszek Zagórski, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy mł. bryg.  Wojciech Huk, Prezes ZOSP RP dh Zbigniew Biłyk.  Radni przyjęli 4 sprawozdania: z działalności za 2018r. Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, z realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2015 — 2018” za rok 2018 i Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2018. Radni wysłuchali także sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2019 r., które przedstawił Starosta Legnicki Adam Babuśka oraz wystąpienia Przewodniczącej Związków Zawodowego Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu Renaty Penkali, która przedstawiła zebranym postulaty dotyczące organizacji pracy i podwyższenia płac.