Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Nr telefonu do zgłoszeń telefonicznych to: 76-72-43-400

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r
.
mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone w art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), zwanej dalej „ustawą”, będą mogli korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Pomoc ta będzie udzielana w poniedziałki i wtorki – od godz. 800 do godz.1200 oraz w środy, czwartki i piątki – od godz. 1100 do godz.15 00, w dwóch punktach tj.:

1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pok. Nr 145 (Starostwo Powiatowe w Legnicy):

W punkcie tym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą:

 • adwokat Iwona Sołhaj-Balonis – w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.;
 • radca prawny Sandra Hazner – w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r.

Osoby te są obowiązane do udzielania takiej pomocy osobiście, a przypadku braku takiej możliwości – do zapewnienia zastępstwa w świadczeniu takiej pomocy.

1.1. Planowane dni i godziny dyżurów:

 1. w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r., tj. łącznie przez okres 6 miesięcy dyżury będą pełnione przez adwokata lub jego zastępcę;
 2. w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r., tj. łącznie przez okres 6 miesięcy dyżury będą pełnione przez radcę prawnego lub jego zastępcę;
 3. w każdy poniedziałek i wtorek miesiąca – dyżur będzie pełniony w godzinach: 800-1200, a w każdą środę, czwartek i piątek – dyżur będzie pełniony w godzinach: 1100-1500 ;
 4. dyżur w każdej z gmin powinien odbyć się co najmniej trzykrotnie w czasie trwania 6-miesięcznego okresu, o którym mowa odpowiednio w pkt 1 lub 2;
 5. w dni ustawowo wolne od pracy dyżur nie będzie pełniony.

1.2. Preferowana specjalizacja dyżurów (dziedziny prawa):

 1. Starostwo Powiatowe w Legnicy, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica – prawo rodzinne, cywilne, pracy;
 2. Miasto Chojnów – „Dom Schrama”, ul. Rynek 20, 59-225 Chojnów – prawo rodzinne, spadkowe;
 3. w przypadku pozostałych gmin – nie wskazano preferowanej specjalizacji dyżurów.

2. Punkt w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna i świadczone będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie mieszczący się w Chojnowie, ul. Rynek 20, I piętro - pok. Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy)

Punkt prowadzić będzie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Wsparcie, Informacja, Rozwój" z siedzibą przy ul. Batorego 8, 56-200 Góra. W punkcie tym zadania związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wykonywać będą osoby uprawnione do udzielania takiej pomocy na podstawie umów o współpracy zawartych z organizacją pozarządową.

3. Warunkiem otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej jest spełnianie wymogów określonych w art. 4 ustawy. Pomoc ta jest udzielana osobie fizycznej, zwanej „osobą uprawnioną”:

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832), lub
 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386), lub
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. poz. 1203 oraz z 2017 r. poz. 60), lub
 5. która nie ukończyła 26 lat, lub
 6. która ukończyła 65 lat, lub
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
 8. która jest w ciąży.

4. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:

 1. pkt 3.1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 2. pkt 3.2 - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 3. pkt 3.3 - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 4. pkt 3.4 - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 5. pkt 3.5 i 3.6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 6. pkt 3.7 - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie;
 7. pkt 3.8 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.
 8. Osoba uprawniona, o której mowa w pkt 3.1, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
 9. Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 3.1-6 i 8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie pkt 3.1-6 i 8, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w pkt 4.1-5 i 7.
 10. Nieodpłatna pomoc prawna dla osób, o których mowa w pkt 3.8, jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.
 11. Oświadczenia, o których mowa w pkt 4.6 oraz w pkt 5 i 6, osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA >>Pobierz<<

Nieodpłatna pomoc prawna w roku 2018