Drukuj

Do pobrania:

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu lub o jej wymianę.

Załączniki:

  1. dowód rejestracyjny pojazdu,
  2. oświadczenie o utracie karty pojazdu złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej,
  3. karta pojazdu w przypadku jej zniszczenia w stopniu powodującym jej nieczytelność,
  4. dowód tożsamości
  5. pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela, za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta,

 

Informacje dodatkowe

Kartę pojazdu wydaje właściwy w sprawach rejestracji starosta przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium RP dla pojazdu samochodowego  tj. pojazdu silnikowego, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25km/; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.

Jeżeli kartę pojazdu utracono przed złożeniem wniosku o pierwszą rejestrację nowego pojazdu, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od dealera, potwierdzające wydanie karty pojazdu.

Jeżeli kartę pojazdu utracono przed złożeniem wniosku o rejestrację używanego pojazdu, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie wydane przez urząd, w którym pojazd był dotychczas zarejestrowany, potwierdzające wydanie karty pojazdu.

 

Opłaty:

 Opłaty wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze lub bezpośrednio na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legnicy 49 1560 0013 2860 6494 4000 0013 z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.

 

Opłata skarbowa:

 Opłatę skarbową wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, lub w kasie albo  na konto Urzędu Miasta w Legnicy – 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697 PKO S.A. Oddział I Legnica.

 

Termin załatwienia sprawy:

 

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie wtórnika karty pojazdu

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

 

Podstawa prawna