Drukuj

Do pobrania:

 1. wniosek o wydanie wtórnika tablic (-y) rejestracyjnych
 2. pełnomocnictwo
 3. Klauzula Rodo - do pobrania i wypełnienia 

WYMAGANE DOKUMENTY

wniosek o wydanie wtórnika tablic(y) rejestracyjnych,

 

Załączniki

 1. dowód rejestracyjny,
 2. karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 3. tablice (-a) rejestracyjna, jeżeli nie została utracona,
 4. zaświadczenie z policji potwierdzające zgłoszenie utraty tablic(y) rejestracyjnych – w przypadku kradzieży tych tablic(y),
 5. pełnomocnictwo – w przypadku działania przez przedstawiciela, za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta,

 

Informacja dodatkowa

Na okres konieczny do wykonania wtórnika tablic(y) rejestracyjnych, ale nie dłuższy niż określony w art. 74 ust. 3 ustawy (30 dni), organ rejestrujący wydaje na wniosek właściciela pojazdu pozwolenie czasowe oraz zalegalizowane tymczasowe tablice (tablicę) rejestracyjne.

 

Dodatkowa tablica rejestracyjna

Na wniosek właściciela, organ rejestrujący właściwy dla miejsca rejestracji pojazdu wydaje dodatkową zalegalizowaną tablicę rejestracyjną dla pojazdu samochodowego, z wyłączeniem motocykla, do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną., o tym samym numerze rejestracyjnym co numer rejestracyjny tego pojazdu.

Dodatkowa tablica rejestracyjna jest wydawana po dokonaniu czasowej rejestracji pojazdu, o której mowa w art. 74 ust 2 pkt 1 ustawy, lub przy wydaniu dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd samochodowy jest rejestrowany przez ten organ, albo po zarejestrowaniu pojazdu przez ten organ.

Odbierając dodatkową tablicę rejestracyjną, właściciel pojazdu, przedstawia dowód rejestracyjny, w celu umieszczenia w nim przez organ rejestrujący dodatkowego znaku legalizacyjnego oraz wpisania adnotacji urzędowej.

 

 Opłaty za wydanie wtórnika:

 1. pozwolenia czasowego,  o którym mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 
  13,50zł +0,50zł opłata ewidencyjna
 2. pozwolenia czasowego, ,  o którym mowa w art. 74 ust. 2 pkt 2
  18,50zł + 0,50zł opłata ewidencyjna                                                          
 3. dowodu rejestracyjnego,  
  54,00zł+0,50 zł opł. ew.
 4. kompletu nalepek legalizacyjnych na tablice rejestracyjne, 
  12,50zł+0,50zł opł. ew.
 5. kompletu nalepek na tablice tymczasowe  
  12,50zł + 0,50zł opł. ew.
 6. nalepki kontrolnej na szybę   
  18,50zł+0,50zł opł. ew.
 7. tablic rejestracyjnych:
samochodowych,   80zł 
motocyklowej,                                         
40zł
motorowerowej,                                      30zł
tablic indywidualnych,                    80zł
zabytkowych tablic samochodowych,  100zł
zabytkowej tablicy motocyklowej   50zł
tymczasowych tablic samochodowych,                      30zł
tymczasowej tablicy motocyklowej,               12zł
tymczasowej tablicy motorowerowej,                                12zł     
tymczasowej  tablicy do przyczepy          5zł

 
Opłaty wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze lub bezpośrednio na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legnicy  49 1560 0013 2860 6494 4000 0013  z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.

 

Opłata skarbowa:

Opłatę skarbową wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, lub w kasie albo  na konto Urzędu Miasta w Legnicy – 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697 PKO S.A. Oddział I Legnica.

 

Termin załatwienia sprawy:

 

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie tablic (tablicy) rejestracyjnych .lub wymiana dowodu rejestracyjnego w przypadku zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu.

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

 

Podstawa prawna: