Drukuj

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia odpowiedniej kategorii.
  2. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

Opłaty za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego dla:

  1. kategorii I,
    • 50zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca;
    • 100zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy;
    • 200zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.
  2. kategorii II – 100zł
  3. kategorii III
  • 200zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca;
  • 400zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy;
  • 1200zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy;
  • 2000zł – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy.

Opłatę za wydanie zezwolenia ustala się w kwocie stanowiącej iloczyn liczby wypisów i odpowiedniej stawki opłaty za zezwolenie odpowiedniej kategorii.

Opłaty, po uprzednim otrzymaniu na stanowisku ds. wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych polecenia zapłaty, wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze lub bezpośrednio na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legnicy GETIN NOBLE BANK S.A. 49 1560 0013 2860 6494 4000 0013 z dopiskiem – opłata za przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii …...... za okres .........

Opłata skarbowa:

17 zł za pełnomocnictwo

Opłatę skarbową, po uprzednim otrzymaniu na stanowisku ds. wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych polecenia zapłaty, wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, lub w kasie albo na konto Urzędu Miasta w Legnicy – 32 1240 1473 1111 0010 4343 3397

Termin załatwienia sprawy:

Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego wydaje się po uiszczeniu opłaty, o której mowa w pkt II, w terminie 7 dni roboczych od złożenia wniosku o jego wydanie.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Starosty Legnickiego, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Podstawa prawna: