Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

W dniu 31stycznia 2013 roku komisja konkursowa zapoznała się z ofertami, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2013 i przedłożyła Zarządowi Powiatu Legnickiego do zatwierdzenia wykaz podmiotów, którym rekomendowała przyznanie dotacji z budżetu powiatu legnickiego.

Zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej w dniu 7 lutego 2013 r. Zarząd Powiatu Legnickiego podjął uchwałę w/s rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2013 następującym podmiotom:

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania Wartość zadania Wnioskowana kwota Proponowana kwota dotacji
1) Stowarzyszenie Pomocy Uczniom Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie „ Wsparcie” VII Przegląd Kabaretów Szkolnych „PeKaeSy” Pod honorowym patronatem Starosty Legnickiego 5. 849,00 3.000,00 3.000,00
2) Towarzystwo Przyjaciół Gminy Krotoszyce Organizacja Biwaku Historycznego w Warmątowicach Sienkiewiczowskich w dniach 23-25 sierpnia 2013 r. z okazji 200 rocznicy Bitwy nad Kaczawą w roku 1813 49.700, 00 6.000,00 1.500,00
3) Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących „Dajmy Szansę” II Festiwal Humoru i Żartu 3.100,00 1.500,00 1.500,00

Z uwagi na zbyt małą ilość punktów uzyskanych w postępowaniu konkursowym, dofinansowania nie otrzymał Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Legnicy na zadanie pn. „Z przewodnikiem ciekawiej”- popularyzacja wśród dzieci i młodzieży turystyki w regionie oraz odkrywanie wielokulturowych dziejów miasta i powiatu oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Legnicy na realizację zadania pn. Konkurs plastyczny i fotograficzny „Moja Mała Ojczyzna”.

Po przeprowadzeniu kontroli formalnej do oceny merytorycznej nie zostały dopuszczone następujące oferty:

- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół „Nadzieja” w Legnicy - załączniki nie spełniają wymogów ważności;

- Stowarzyszenie Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce - oferta wpłynęła po terminie podanym w ogłoszeniu,