Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nieodpłatna pomoc prawna Ostrzeżenie meteorologiczne: UPAŁ - stopień: 1/3

Na podstawie § 7 ust. 1 Uchwały Nr XXXII/171/2010 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 24 czerwca 2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji informujemy, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2014" został poddany konsultacjom zgodnie z zapisami Uchwały Nr 128/498/2013 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 10 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwalenia Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2014.

W terminie od 10 października do 24 października br. podmioty zainteresowane realizacją zadań publicznych mogły zgłaszać swoje propozycje oraz uwagi dotyczące projektu "Programu". Informacje o konsultacjach zostały zamieszczone na stronie internetowej http://www.starostwo.legnica.pl/, http://bip.sp-legnica.dolnyslask.pl oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy.

W wyznaczonym terminie w/w podmioty nie wniosły żadnych uwag, ani też nie zgłosiły nowych propozycji w zakresie form współpracy, jak i planowanych do realizacji zadań w roku 2014.

Zgodnie z § 8 Uchwały Nr XXXII/171/2010 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 24 czerwca 2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa się za ważne.