Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Zmiana godzin pracy kasy Starostwa Powiatowego Letnie Koncerty Organowe

Uwaga, COVID-19 UWAGA. W związku z potwierdzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, które wystąpiło u jednego z pracowników Starostwa Powiatowego w Legnicy zaleca się ograniczenie wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum i załatwianie spraw z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość (ePUAP, e-mail, telefon).

UWAGA Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Legnickiego nr 79/2020, od 10.08.2020 do odwołania Starostwo Powiatowe będzie pracować o godzinę krócej.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

JAK UZYSKAĆ ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB/RZECZY

Aby uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy/* na czas nieokreślony należy złożyć do Starostwa Powiatowego w Legnicy wniosek, przez przedsiębiorcę mającego siedzibę firmy na obszarze powiatu legnickiego (Druk_0-Z).

Do wniosku należy załączyć odpowiednio, następujące dokumenty:

 1. Oświadczenie (DRUK nr 1) potwierdzające posiadanie rzeczywistej i stałej siedziby w jednym z państw członkowskich oraz bazy.
 2. Kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych wraz z umową osoby zarządzającej transportem:
  • pracownik, dyrektor, właściciel, udziałowiec – oświadczenie (DRUK nr 2),
  • na podstawie umowy cywilno- prawnej - oświadczenie (DRUK nr 3).
 3. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu dobrej reputacji (niekaralność) – przedsiębiorcy i osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie (DRUK nr 4).
 4. Oświadczenie dotyczące zatrudnianych kierowców (DRUK nr 5).
 5. Dokumenty potwierdzające zdolność finansowa zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady WE nr 1071/2009, w wysokości:
  • 9000 euro – na pierwszy pojazd,
  • 5000 euro na każdy następny pojazd,
   (roczne sprawozdanie finansowe potwierdzające dysponowanie w każdym roku kapitałem i rezerwami lub gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na kwoty określonej wyżej ).
 6. Wykaz pojazdów wraz z kserokopią dowodów rejestracyjnych (pojazdy zarejestrowane w Polsce) z ważnymi badaniami technicznymi, w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów - dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nimi (DRUK nr 6).
 7. Dowód uiszczenia opłaty za udzielenie zezwolenia i wypisóu/ów.

UWAGA! Wymagana forma dokumentów: oryginał lub kopia potwierdzona przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika organu za okazaniem oryginału lub notariusza. W przypadku gdy wnioskodawca nie działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela wymagane również pełnomocnictwo.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. (Dz.U. z 2013 poz.1414, tekst jednolity z późn.zm.), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady WE nr 1071/2009

Opłaty:

 1. Opłata administracyjna: za udzielenie zezwolenia 1.000,- zł oraz za każdy wypis 110,-zł obliczona na podstawie rozporządzenia Min.Trans.,Bud.iGosp.Morsk.z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzamin. i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych Dz.U. z 2013r. poz. 916).
 2. W przypadku pełnomocnika opłata za pełnomocnictwo 17,-zł. na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014r. poz.1628 ze zm.).

Opłatę można dokonać do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy lub przelewem na rachunek nr: 49 1560 0013 2860 6494 4000 0013 Getin Noble Bank s.a.

Współpracujemy