Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Zmiana godzin pracy kasy Starostwa Powiatowego Letnie Koncerty Organowe
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

WYMAGANE DOKUMENTY

Szczegółowe informacje dotyczące:

 1. wymaganych dokumentów i załączników,
 2. wysokości opłat oraz numery rachunków bankowych na które należy dokonać wpłat

 umieszczone są przy poszczególnych procedurach z zakresu rejestracji pojazdu, rejestracji czasowej oraz wyrejestrowania pojazdu.

 MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 Wniosek elektroniczny w sprawie rejestracji pojazdu, rejestracji czasowej pojazdu lub o wyrejestrowanie pojazdu może zostać złożony poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemów Pojazd i Kierowca zamieszczoną pod adresem: https://www.esp.pwpw.pl

Szczegółowy opis zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Pojazd i Kierowca znajduje się na stronie : https://www.esp.pwpw.pl/Account/Help .

 INFORMACJA DODATKOWA

Korzystanie z elektronicznego sposobu składania wniosku o rejestrację pojazdu, rejestrację czasową, wyrejestrowanie pojazdu oraz wydanie prawa jazdy uwarunkowane jest posiadaniem przez wnioskodawcę podpisu elektronicznego – kwalifikowanego lub profilu zaufanego .

Podpis kwalifikowany jest skrótem dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Podpis tego typu musi spełniać warunki określone w ustawie o podpisie elektronicznym. Jest on weryfikowany ważnym certyfikatem kwalifikowanym, a składany przy pomocy bezpiecznego urządzenia do składania podpisu. Jest to podpis równoważny podpisowi własnoręcznemu.

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

Profil zaufany można uzyskać w :

 1. Urząd Skarbowy, ul. Najświętszej Marii Panny 3, 59-220 Legnica;
Centrala: (76) 8511-511
Sekretariat: (76) 85115 00
(76) 862 36 49
fax: (76) 851 15 01
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych , ul. Wł. Grabskiego 26, 59-220 Legnica
tel. (76) 876 40 00
fax (76) 876 42 35

 Do wniosku właściciel pojazdu dołącza, w formacie i zgodnie z wymaganiami podanymi przez organ rejestrujący, zeskanowane dokumenty, wymagane przepisami ustawy i niniejszego rozporządzenia, wraz z załączonym potwierdzeniem elektronicznym dokonania przelewu wymaganych opłat albo zeskanowanym dowodem wpłaty tych opłat. Dopuszcza się załączanie zdjęć tablic rejestracyjnych wykonanych techniką cyfrową.

 W przypadku złożenia drogą elektroniczną, przez właściciela pojazdu, wniosku nieodpowiadającego wzorowi i wymaganiom lub niezałączenia wszystkich wymaganych dokumentów i dowodu opłat, organ rejestrujący informuje drogą elektroniczną właściciela pojazdu o konieczności dokonania uzupełnienia dokumentów i opłat drogą elektroniczną.

Przebieg procedury po otrzymaniu wniosku złożonego drogą elektroniczną, zweryfikowanego pozytywnie przez organ rejestrujący, określają przepisy o szczegółowych czynnościach organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu.

Dla załączników do wniosków przesyłanych przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą PiK zalecane są poniższe parametry:

Plik JPEG z nagłówkiem EXIF w wersji 2.1 lub nowszej zawierający datę wykonania zdjęcia. Zalecane jest także umieszczenie w nagłówku EXIF nazwy i danych adresowych zakładu fotograficznego, w którym zostało wykonane zdjęcie

Zalecane parametry dla zdjęcia:

 • Plik JPEG z nagłówkiem EXIF w wersji 2.1 lub nowszej zawierający datę wykonania zdjęcia. Zalecane jest także umieszczenie w nagłówku EXIF nazwy i danych adresowych zakładu fotograficznego, w którym zostało wykonane zdjęcie
 • Przestrzeń barw :sRGB
 • Głębia kolorów: 24 bity
 • Rozdzielczość zdjęcia: 480x615 pikseli
 • Rozmiar pliku nie większy niż 100KB.
 • Kompresja: poziom jakości JPEG nie mniejszej niż 80/100.

Zalecane parametry dla skanu podpisu interesanta:

 • Skan w formacie JPEG wykonany na jednolitym jasnym tle (białe), pozbawiony zabrudzeń, ramek, linii ułatwiających pisanie, itp. Podpis do skanowania musi być złożony czarnym długopisem lub piórem.
 • Przestrzeń barw : greyscale (skala odcieni szarości).
 • Rozdzielczość skanu w pikselach [szer. x wys.]: min 300 x 111 pikseli.
 • Kompresja: poziom jakości JPEG i nie mniejszy niż 80/100.

Zalecane parametry dla pozostałych załączników:

 • Skan w formacie JPEG.
  • Rozmiar pliku nie większy niż 200 KB.
  • Kompresja: dla obrazów JPEG poziom jakości nie mniejszy niż 80/100
 •  Załącznik w formacie PDF
  • Rozmiar pliku nie większy niż 200kB*liczba stron załącznika typu pdf

 TRYB ODWOŁAWCZY

 Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Starosty Legnickiego, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2017r., poz. 128 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014r., poz. 1522 z późn. zm,).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016r., poz. 1088.z późn. zm.).
 • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005r.o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 262 z późn. zm.)) WERSJA NIEOBOWIĄZUJĄCA
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2005r. w sprawie warunków organizacyjno technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. z 2005r. Nr 200, poz. 1651) WERSJA NIEOBOWIĄZUJĄCA

Współpracujemy