Drukuj

Do pobrania:            

 1. wniosek poglądowy o wydanie prawa jazdy - do pobrania i wypełnienia w Wydziale Komunikacji i Dróg.
  W przypadku pobrania wniosku o wydanie prawa jazdy, zamieszczonego na naszej stronie informujemy, że jego wydruk musi być wiernie odwzorowany i zgodny z zamieszczonym wzorem. Jeżeli ze względów technicznych wydruk będzie odbiegał od zamieszczonego wzoru wniosku o wydanie prawa jazdy, koniecznym będzie jego powtórne wypełnienie w urzędzie.
 2. pisemna zgoda rodzica lub opiekuna
 3. pełnomocnictwo
 4. oświadczenie o okolicznościach utraty dokumentu
 5. oświadczenie o miejscu zamieszkania
 6. Klauzula Rodo - do pobrania i wypełnienia 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wniosek o wydanie prawa jazdy;
 1. kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodne z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączenie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową wykonanego na zewnętrznym nośniku danych;
 2. dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej;
 3. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. - w przypadku zmiany terminu ważności prawa jazdy;
 4. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest wymagane -w przypadku przedłużenia ważności prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D, D+E;
 5. oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, o okolicznościach utraty dokumentu.

Do wglądu:

 1. oryginał prawa jazdy – nie dotyczy w przypadku utraty dokumentu;
 2. dowód tożsamości.

Opłaty:

 Opłaty wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, na stanowisku do spraw wydawania uprawnień za pośrednictwem karty płatniczej lub bezpośrednio na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legnicy 49 1560 0013 2860 6494 4000 0013  Getin Noble Bank s.a z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.

Opłata skarbowa:

Opłatę skarbową wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, lub w kasie albo  na konto Urzędu Miasta w Legnicy – 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697 PKO S.A. Oddział I Legnica.

Informacja dodatkowa:

Wtórnik prawa jazdy wydaje się w przypadku utraty dokumentu, zniszczenia w stopniu powodującym jego nieczytelność oraz zmiany danych zawartych w prawie jazdy.

Osoba posiadająca prawo jazdy zobowiązana jest zawiadomić starostę o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. Na wniosek osoby uprawnionej, starosta wydaje nowy dokument prawa jazdy

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Organ wydający prawo jazdy zamawia spersonalizowane krajowe prawo jazdy u producenta, przesyłając z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego dane i informacje zawarte we wniosku oraz fotografię i wzór podpisu wnioskodawcy. Producent przekazuje wykonane prawo jazdy do urzędu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania zamówienia.

Prawo jazdy wydaje się po unieważnieniu dotychczas posiadanego dokumentu.

Podstawa prawna: