Drukuj

Podstawa prawna:

Wymagane dokumenty:

FAKULTATYWNE (załącza się tylko, jeżeli przepisy tego wymagają ze względu na rodzaj zamierzenia budowlanego):

Załączniki wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

  1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy
  2. Postanowienie o uzgodnieniu projektowanych rozwiązań w odpowiednim zakresie z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej – art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
  3. Specjalistyczna opinia – art. 33 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Załączniki wynikające z przepisów szczególnych

Rodzaj załącznika:

  1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej dotyczącej zgłoszenia, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
  2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
  3. Zgoda na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w odległości mniejszej niż określona w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Opłata:

ustalana (zgodnie z przepisami ustawy z 16.11.2006r. o opłacie skarbowej - Dz. U. z dnia 2006r., Nr 225, poz. 1635) i wnoszona przy odbiorze decyzji, wpłata w kasie Starostwa Powiatowego lub na konto Bank Pekao S.A. I o/Legnica 32124014731111001043433697.

Termin załatwienia sprawy: 30 dni

Miejsce załatwienia sprawy:

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Legnickiego w terminie 14 dni.

Kontakt: