Drukuj

Podstawa prawna:

Wymagane dokumenty:

FAKULTATYWNE (załącza się tylko, jeżeli przepisy tego wymagają ze względu na rodzaj zamierzenia budowlanego):

Dokumenty pomocnicze:

Opłata:

ustalona (zgodnie z przepisami ustawy z 16.11.2006r. o opłacie skarbowej - Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm) i wnoszona w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy lub na konto bankowe Bank Pekao S.A. I o/Legnica 32124014731111001043433697.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Miejsce załatwienia sprawy:

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Legnickiego w terminie 14 dni.

Kontakt: