Drukuj

I. Informacje ogólne:

  1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legnicy zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie ww. ustawy w 2016 roku
  2. Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych na 2016 rok.
  3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
  4. Zgłoszenia są ważne do dnia 31 grudnia 2016 roku.
  5. Baza prowadzona jest w Wydziale Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legnicy.

II. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

Uwaga: wszystkie oświadczenia mogą być zawarte na jednym egzemplarzu

III. Zadania komisji konkursowej:

1. Z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego komisja ocenia zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, w tym m.in.:

2. Weryfikacja oceny formalnej złożonych ofert;

3. Wypełnienie karty oceny merytorycznej, wraz z wpisaniem liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji oraz proponowaną wysokość dotacji.

IV. Wybór kandydatów z bazy do prac w komisji konkursowej

  1. Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legnicy zaproponuje osoby z bazy do udziału w pracach komisji konkursowej po uzgodnieniu z nimi możliwości ich uczestnictwa w posiedzeniach komisji konkursowej w konkretnych terminach.
  2. Zarząd Powiatu Legnickiego powołuje komisję konkursową najpóźniej w dniu dokonania oceny formalnej.

V. Miejsce złożenia dokumentów:

Zgłoszenia - na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) wraz z załącznikiem/ami można składać w Wydziale Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legnicy , 59-220 Legnica, Plac Słowiański 1 pokój 220, II piętro lub przesłać pocztą na w/w adres.

Komplet dokumentów należy składać w kopercie, oznaczonej w następujący sposób: „Zgłoszenie do bazy kandydatów do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Legnicy w 2016 roku”.

VI. Termin składania dokumentów – 31 grudnia 2015 r.

VII. Uwagi końcowe:

  1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu składania zgłoszeń.
  2. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych i/lub dokumentów w formie załączników nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu bazy.
Do pobrania: