Drukuj

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz.U. z 2016 r. poz. 239)) na realizację zadania publicznego pt.. „XIX Edycja Akcji Letniej „Dzieci z Kresów Wschodnich Gośćmi Piastowskiej Ziemi Dolnośląskiej”

Zgodnie z § 5 Uchwały Zarządu Powiatu Legnickiego Nr 14/48/2015 z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami składanymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) dla Stowarzyszenia

Kulturalnego Krajobrazy na wykonanie zadania publicznego pt. „XIX Edycja Akcji Letniej „Dzieci z Kresów Wschodnich Gośćmi Piastowskiej Ziemi Dolnośląskiej” w okresie od 27 czerwca 2016 roku do 11 lipca 2016 roku.

Podpisali:

Uchwała Zarządu Powiatu Legnickiego 61/259/2016 w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.