Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe będzie pracować krócej Ostrzeżenie meteorologiczne: UPAŁ - stopień: 2/3
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy posiada jeszcze środki na aktywizację osób bezrobotnych m.in. na refundowanie pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy oraz udzielanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. W/w formy mogą być finansowane w ramach realizowanych przez PUP programów ze środków:

1. Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 pkt 2, 4-6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Uczestnikami programu mogą być osoby bezrobotne w wieku 30-50 lat, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.

 • osoby długotrwale bezrobotne (oznacza to bezrobotnych pozostających w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu),
 • osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,
 • bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
 • osoby niepełnosprawne.

2. Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

Uczestnikami programu mogą być osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia.

3. Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat.

Uczestnikami programu mogą być osoby bezrobotne pomiędzy 30 a 50 rokiem życia.

4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020; projekt " Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w powiecie legnickim (2016)

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.

 • osoby po 50 roku życia,
 • kobiety od 30 roku życia,
 • od 30 roku życia: osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy), osoby nisko wykwalifikowane (tj. posiadające wykształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, średnim, zasadniczym zawodowym).

Szczegółowych informacji dotyczących możliwości pozyskania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy, w pokoju nr 16 lub pod nr tel. 76/722-52-45. Informacji dotyczących refundacji doposażenia stanowiska pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy w pokoju nr 10 lub pod nr tel.76/722-52-21.