Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe będzie pracować krócej Ostrzeżenie meteorologiczne: UPAŁ - stopień: 2/3
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego informuje, iż Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Pan Tadeusz Samborski ma zaszczyt ogłosić VI Edycję Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działania na rzecz propagowania idei dolnośląskiego regionalizmu w 2016r. Jak co roku, celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych organizacji pozarządowych z terenu Dolnego Śląska, działających w różnych obszarach. W tym roku będą to organizacje regionalistyczne.

1. Celami szczegółowymi Konkursu są:
• promocja działań na rzecz dolnośląskiego regionalizmu prowadzonych przez dolnośląskie organizacje pozarządowe,
• zwiększenie prestiżu nagrodzonych organizacji pozarządowych,
• promocja dobrych praktyk wypracowanych przez nagrodzone organizacje pozarządowe,
• wzrost aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz dolnośląskiego regionalizmu.

2. Przebieg Konkursu
Konkurs zorganizowany jest zgodnie z Regulaminem Konkursu „zDolne NGO”, zgłoszenia kandydatów do Tytułu "zDolne NGO" należy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym.

Dokumenty do pobrania:
– Regulamin Konkursu "zDolne NGO" [ plik do pobrania ],
– formularz zgłoszeniowy [ plik do pobrania ].

3. Organizatorem Konkursu jest Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

4. Szczegółowe kryteria oceny i system punktacji
W VI Edycji Konkursu „zDolne NGO” stosowane będą następujące kryteria oceny zgłoszeń i system punktacji:

Kryterium

Punktacja

Kompleksowość, atrakcyjność i różnorodność prowadzonych działań, w tym zaspokajanie potrzeby uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze regionalnej, poznawanie dziejów Dolnego Śląska, tworzenie nowych więzi w społecznościach lokalnych, integracja mieszkańców Dolnego Śląska, rozbudzanie patriotyzmu regionalnego, budowanie postaw społecznego zaangażowania na rzecz dobra wspólnego, społeczne działanie w życiu regionalnym.

0–20

Nowatorstwo projektów, propagowanie kultury i tożsamości regionalnej.

0-20

Trwałość i cykliczność projektów np. organizowanie Kongresów Stowarzyszeń Regionalnych oraz innych imprez, prowadzenie działalności badawczej, wydawniczej i szkoleniowej, prowadzenie własnych instytucji.

0-15

Współdziałanie z instytucjami kulturalnymi, naukowymi, oświatowymi, wyznaniowymi, administracją państwową, samorządami terytorialnymi, innymi organizacjami pozarządowymi, środowiskami biznesu oraz mediami.

0-10

Dostępność prowadzonych działań dla odbiorców z różnych grup wiekowych oraz Społecznych.

0-10

Wspomaganie działalności innych stowarzyszeń regionalnych oraz zwiększanie ich roli w kreowaniu życia społecznego.

0-10

Zaangażowanie społeczności lokalnej w prowadzone działania.

0-10

Umiejętność pozyskiwania środków finansowych i pozafinansowych przez organizację na realizację działań.

0-5

Zdobyte nagrody, wyróżnienia, rekomendacje, itp.

0-10

Razem

110


5. Harmonogram
VI Edycja Konkursu „zDolne NGO” przebiegać będzie zgodnie z następującym harmonogramem:
• 4 kwietnia2017r. – ogłoszenie VI Edycji Konkursu „zDolne NGO”
• 4 kwietnia – 15 czerwca 2017r. – termin przyjmowania zgłoszeń (decyduje data wpływu do UMWD)
• czerwiec 2017r. – obrady Kapituły Konkursowej
• 4 września 2017r. – uroczysta Gala z ogłoszeniem wyników i przyznaniem tytułu „zDolne NGO”

6. Kontakt
Osobą wskazaną do kontaktu w sprawach związanych z VI Edycją Konkursu „zDolne NGO” jest:
Sławomir Wójcik
tel. nr 71/ 770-40-76
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7. Wypełniony formularz należy składać w siedzibie Organizatora osobiście lub listownie na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław
pok. 701a
z dopiskiem na kopercie: Konkurs „zDolne NGO”

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu