Drukuj

Podstawa prawna:

Jak uzyskać informację?

Przez informacje o środowisku i jego ochronie należy rozumieć wiadomości o danym środowisku (jego części lub elemencie), dotyczące jego stanu, ocen, zamierzeń, co do przeznaczenia lub wykorzystania, przewidywanego oddziaływania na otoczenie i środków przeciwdziałających temu oddziaływaniu.

Informacja o środowisku może być udostępniana poprzez:

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku:

Informacja o środowisku jest udostępniana na pisemny wniosek, który powinien zawierać następujące elementy:

Wzór wniosku do pobrania
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Opłaty

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest bezpłatne, gdy:

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest płatne, gdy:

Wysokość opłat za wyszukiwanie i przekształcanie informacji o środowisku i jego ochronie została określona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku.

Opłatę uiszcza się po jej ustaleniu, o czym wnioskodawca zostanie powiadomiony odrębnym pismem

Termin realizacji wniosków

Informacja o środowisku powinna zostać udostępniona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku spraw skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. W takim przypadku wnioskodawca zostaje poinformowany o konieczności przedłużenia załatwienia sprawy.

Odmowa udostępnienia informacji

Organ administracji może, w drodze decyzji, odmówić dostępu do informacji, gdy:

  1. wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania lub przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się,
  2. wniosek o udostępnienie informacji jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania lub sformułowany w sposób zbyt ogólny.

Ponadto art. 16 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko określa katalog informacji, które nie podlegają udostępnieniu. Organ administracji nie udostępnia informacji, jeżeli, m.in.:

1. udostępnienie informacji mogłoby naruszyć przepisy o ochronie danych jednostkowych uzyskiwanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej,

2. informacje dotyczą:

Jeżeli jednak wniosek dotyczy udostępnienia różnych informacji, z których część, z wyżej wymienionych przyczyn, nie podlega udostępnieniu lub kwalifikuje się do wydania decyzji odmownej, pozostała część danych podlega udostępnieniu.