Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Sprawę wszczyna się z urzędu. zgodnie z art. 115 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 519)) w przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska, na podstawie pomiarów własnych, pomiarów dokonanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub pomiarów podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu, organ ten wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu; za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu uważa się przekroczenie wskaźnika hałasu LAeqD lub LAeqN.

Jeżeli hałas powstaje w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, kolei linowych, portów oraz lotnisk lub z działalnością osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą, decyzji nie wydaje się.

Sposób załatwienia sprawy:

Wymagane dokumenty:

1) Pisemna interwencja na uciążliwość hałasową istniejącego podmiotu gospodarczego, z podaniem nazwiska i adresu zgłaszającego.

2) Pomiary przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu poza zakładem

Sposób załatwienia sprawy - rozpatrzenie interwencji:

W przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu, na terenie obszarów chronionych akustycznie, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tj. z dnia 15 października 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 112)) organ wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu.

Za przekroczenie określonych w decyzji poziomów hałasu, wojewódzki inspektor ochrony środowiska wymierza w drodze decyzji, administracyjne kary pieniężne.

Termin załatwienia sprawy:

Na podstawie art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj. z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)) sprawy załatwiane są w terminie 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy. Do terminów tych nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Opłaty:

brak opłat skarbowych za wydanie decyzji

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Architektury i Środowiska Starostwa Powiatowego w Legnicy, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica.