Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Zostań żołnierzem WOT Zmiana godzin pracy kasy Starostwa Powiatowego

Jednym ze wskaźników charakteryzujących strukturę gospodarczą każdego regionu jest sektorowa struktura pracujących. W powiecie legnickim z sektorem usług związanych jest prawie 32,80% ogółu pracujących, z sektorem przemysłowym - 45,90%, a z sektorem rolniczym - 1,50%.

Transformacja systemu gospodarczego w Polsce w kierunku gospodarki rynkowej, zapoczątkowana w końcu 1989 roku, przyniosła zasadnicze zmiany sytuacji na rynku pracy. Pojawiły się wówczas m.in. zjawiska jawnego bezrobocia i nadwyżki podaży siły roboczej. Zmiany te wystąpiły we wszystkich regionach kraju, lecz z różnym nasileniem.

Poważnym problemem społecznym w powiecie legnickim jest bezrobocie. Na koniec grudnia 2007 roku w ewidencji powiatowego urzędu pracy pozostawało 6 167 bezrobotnych, co daje stopę bezrobocia na poziomie 17,20%. (Dla porównania w grudniu 1999r. zarejestrowanych było 14 031 bezrobotnych, co stanowiło 24,70% ludności aktywnej zawodowo). W okresie siedmiu lat liczba bezrobotnych zmniejszyła się o ponad 7 tysięcy osób, a stopa bezrobocia spadła o 7,50%.

Od 1990 roku zadania powiatu w zakresie przeciwdziałania bezrobociu podjął Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy, który stale realizuje programy promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy. Programy te finansowane są ze środków Funduszu Pracy - w latach 2000-2007 rynek pracy powiatu legnickiego dofinansowany został kwotą prawie 69 mln zł. Dzięki tym środkom tysiące osób bezrobotnych odbyło szkolenia zawodowe i staże, zorganizowano prace interwencyjne, sfinansowano rozpoczęcie działalności gospodarczych, a wielu pracodawców otrzymało refundację kosztów wynagrodzeń i wyposażenia stanowisk pracy. W ramach aktywizacji zawodowej wydano 23,5 tys. skierowań.