Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim
 • Ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim

  Ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim

  UCHWAŁA NR XXXV/199/2018RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zakazu i ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim (WDU_D/2018/2705) wprowadza:

  §1. Zakazuje się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w okresie od 1 października do 30 kwietnia roku następnego.
  §2. 1. Zakazuje się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w godzinach od 1900 do 900 dnia następnego w okresie od 1 maja do 30 września z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  2. Dopuszcza się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym, w odległości większej niż 100m od linii brzegowej jeziora.
  3. Dopuszcza się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w odległości mniejszej niż 100m od linii brzegowej jeziora – podczas cumowania, wodowania i przemieszczania się z prędkością manewrową do 5km/h.

 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

We wtorek 20 listopada, odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Powiatu Legnickiego. Sesję, zgodnie z przepisami prawa, otworzyła i przewodniczyła jej do momentu wyboru nowego przewodniczącego Janina Mazur. Po złożeniu ślubowania radni przystąpili do wyboru ze swojego grona przewodniczącego rady oraz jego zastępców.
Na Przewodniczącego Rady Powiatu Legnickiego VI kadencji, w tajnym głosowaniu, radni wybrali Aleksandra Kostunia, Wiceprzewodniczącymi zostali Anna Graf i Paweł Grabek . W kolejnym punkcie sesji radni przystąpili do wyboru starosty, wicestarosty oraz członków zarządu powiatu. Starostą Legnickim został Adam Babuśka, Wicestarostą  Janina Mazur, a Członkami Zarządu Powiatu Legnickiego wybrani zostali: Anna Rozmus, Grzegorz Gapski i Krzysztof Sowiński. Nowo wybrany Starosta Adam Babuśka podziękował za wybór oraz kredyt zaufania jaki otrzymał od radnych.

Podczas pierwszego posiedzenia Rady Powiatu Legnickiego radni ustalili również składy komisji, w których będą pracować:

Komisja Rewizyjna:

 • Beata Castañeda Trujillo – Przewodnicząca,
 • Artur Smęt – Wiceprzewodniczący,
 • Jan Łukasz – Sekretarz,
 • Członkowie: Artur Mackiewicz, Andrzej Rokitnicki.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 • Jolanta Bekaluk - Pyrz,
 • Beata Castañeda Trujillo,
 • Andrzej Tracz,
 • Łukasz Skoczek,
 • Dariusz Wołoszyn.

Komisja Rozwoju i Budżetu:

 • Aleksander Kostuń,
 • Janina Mazur,
 • Jolanta Bekaluk – Pyrz,
 • Anna Graf,
 • Artur Smęt.

Komisja Ładu i Porządku Publicznego:

 • Paweł Grabek,
 • Anna Rozmus,
 • Andrzej Rokitnicki,
 • Krzysztof Sowiński,
 • Dariusz Wołoszyn,
 • Łukasz Skoczek.

Komisja Promocji i Spraw Społecznych:

 • Paweł Grabek,
 • Grzegorz Gapski,
 • Jan Łukasz,
 • Anna Rozmus,
 • Anna Graf,
 • Dorota Gacia,
 • Andrzej Tracz,
 • Dariusz Wołoszyn.

Komisja Gospodarki Rolnej i Ekologii:

 • Grzegorz Gapski,
 • Andrzej Rokitnicki,
 • Krzysztof Sowiński,
 • Dorota Gacia,
 • Artur Mackiewicz.