Drukuj

 Komunikat w związku z zagrożeniem koronawirusem

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), zawiesza się udzielanie pomocy prawnej osobiście - do odwołania

Pomoc prawna odbywać się będzie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail).

Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail (zgodnie z wykazem poniżej) wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej) –

Załącznik: wniosek-zgloszenie-porady-na-odleglosc.pdf

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem - ustnie przez telefon.

Godziny udzielania pomocy prawnej pozostają bez zmian

Wykaz dyżurów:

 1. Legnica (Starostwo Powiatowe w Legnicy, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica):

Data

Tel. kontaktowy

 04.05 - 12.05.2020r. 607-534-540
13.05 - 20.05.2020r. 534-680-100
21.05 - 29.05.2020r. 503-018-134

 

Dyżurny e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Chojnów (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy, ul. Rynek 20, parter):

Data

Tel. kontaktowy

     04.05 - 29.05.2020r.

507-030-138

Dyżurny e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu: 76 72-43-560,
[opcjonalnie: e-mailem:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.]

           W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. osoby uprawnione, spełniające warunki określone w art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294), zwanej dalej „ustawą”, będą mogły korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pok. nr 145 (Starostwo Powiatowe w Legnicy):

W punkcie na mocy podpisanej umowy z Powiatem Legnickim nieodpłatną pomoc prawną udziela:

Osoba ta jest zobowiązana do udzielania takiej pomocy osobiście, a przypadku braku takiej możliwości – do zapewnienia zastępstwa w świadczeniu takiej pomocy.

1.1. Planowane dni i godziny dyżurów:

 1. w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. tj. łącznie przez okres 6 miesięcy dyżury będą pełnione przez radcę prawnego lub jego zastępcę;
 2. w każdy poniedziałek i wtorek miesiąca – dyżur będzie pełniony w godzinach: 800-1200, a w każdą środę, czwartek i piątek – dyżur będzie pełniony w godzinach: 1100-1500 ;
 3. w trakcie trwania 6-miesięcznego okresu, o którym mowa odpowiednio w pkt 1 i 2 będą odbywać się dyżury w każdej z gmin, co najmniej trzykrotnie;
 4. w dni ustawowo wolne od pracy dyżur nie będzie pełniony.

2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pok. nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy)

W punkcie tym zadania związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wykonują osoby uprawnione do udzielania takiej pomocy na podstawie umów o współpracy zawartych z organizacją pozarządową, tj. Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych "Wsparcie, Informacja, Rozwój" z siedzibą przy ul. Batorego 8, 56-200 Góra.

2.1. Planowane dni i godziny dyżurów:

 1. Nieodpłatna Pomoc Prawna: w każdy poniedziałek i wtorek miesiąca – dyżur będzie pełniony w godzinach: 800-1230, w każdą środę – dyżur będzie pełniony w godzinach: 1030-1500 ;

  Nieodpłatna mediacja: w każdy czwartek - dyżur będzie pełniony w godzinach:
  1030-1500. W przypadku niezłożenia przez osobę uprawnioną wniosku o przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji, o której mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy dyżur będzie poświęcony nieodpłatnej pomocy prawnej;

  Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie - w każdy piątek - dyżur będzie pełniony w godzinach: 1100-1500

 2. w dni ustawowo wolne od pracy dyżur nie będzie pełniony.

3. Preferowana specjalizacja dyżurów (dziedziny prawa):

 1. Starostwo Powiatowe w Legnicy, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica – prawo rodzinne, cywilne, pracy;
 2. Miasto Chojnów – „Dom Schrama”, ul. Rynek 20, 59-225 Chojnów – prawo rodzinne, spadkowe;
 3. w przypadku pozostałych gmin – nie wskazano preferowanej specjalizacji dyżurów.

4. Informacja o możliwości organizowania wizyt dla mieszkańców o różnych potrzebach.

 1. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
 2. Osobom, o których mowa w punkcie 4.1. może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
 3. Osoby, o których mowa w punkcie 4.1., które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

5. Klauzula informacyjna dla osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Starostwo Powiatowe w Legnicy informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Legnicy: pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, tel. 76-72-43-560, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., reprezentowane przez Starostę Legnickiego.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych: 76-72-43-429 lub e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej i jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 1 lit.c RODO) oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
 4. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym podmioty przetwarzające.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przechowywane przez okres trzech lat zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 9. Podanie danych osobowych w celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej jest obowiązkiem wynikającym z przepisów Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.