Drukuj

Minuta ciszy rozpoczęła się w miniony czwartek 24 stycznia br. III w tej kadencji Sesja Rady Powiatu Legnickiego. W ten symboliczny sposób powiatowi radni uczcili zamordowanego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Podczas sesji radni przyjęli informację o planowanych zadaniach inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych w 2019 roku, a także sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego za rok 2018 oraz z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 do 31 grudnia 2018 r., które przedstawiła Wicestarosta Janina Mazur.

Rada Powiatu podjęła osiem uchwał:

  1. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2019 rok,
  2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego,
  3. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Legnickiego przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego,
  4. w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  5. w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu działań profilaktycznych mających na celu udzielanie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie legnickim na lata 2019 - 2022”,
  6. w sprawie Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Powiatu Legnickiego na lata 2019 – 2021,
  7. w sprawie utworzenia w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
  8. w sprawie wysokości stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdów z drogi oraz ich parkowanie.