Drukuj

W dniu wczorajszym, 8 kwietnia, odbyła się V Sesja Rady Powiatu Legnickiego związana z koniecznością wprowadzenia zmian w budżecie powiatu legnickiego oraz w wieloletniej prognozie finansowej. Zmiany wynikają z otrzymanej promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 76 000 zł  na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo budowlanej w ramach zadania zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2180 D w m. Bieniowice w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych”.

Po przywitaniu wszystkich zebranych przez Przewodniczącego Rady Powiatu Aleksandra Kostunia oraz wysłuchaniu szczegółowych informacji dotyczących wprowadzanych zmian w budżecie powiatu przedstawionych przez Macieja Dzięgielewskiego Dyrektora Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Tadeusza Rasałę Skarbnika Powiatu, Radni jednogłośnie przyjęli proponowane zmiany.