Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Zostań żołnierzem WOT Zmiana godzin pracy kasy Starostwa Powiatowego
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

W czwartek 30 maja br., odbyła się  VI  Sesja   Rady   Powiatu   Legnickiego, na której oceniano pracę Zarządu Powiatu poprzez jednomyślne  udzielenie absolutorium. Trzynastka, bo tylu radnych było obecnych na sesji, okazała się bardzo szczęśliwą liczbą. W tym roku udzielenie absolutorium poprzedzone było debatą  nad treścią raportu o stanie powiatu za rok 2018. Było to po raz pierwszy w historii samorządu powiatowego. Raport obejmuje działalność starosty i zarządu w roku poprzednim, zawiera informację na temat realizacji zadań własnych powiatu, strategii, programów oraz uchwał rady i zarządu. Opisuje również realizację zadań inwestycyjnych, na które oprócz środków własnych powiat pozyskał również środki zewnętrzne, a także zadania wykonywane  przez podległe jednostki organizacyjne. Głos w dyskusji na temat raportu zabrali radni: Grzegorz Gapski, Jan Łukasz oraz Przewodniczący Aleksander Kostuń. Po debacie radni głosując udzielili absolutorium zarządowi za rok 2018. Starosta Adam Babuśka podziękował Radzie za jednomyślność w głosowaniu i pogratulował wicestaroście Janinie Mazur, która w poprzedniej kadencji była starostą, za wysoką ocenę raportu o stanie powiatu i udzielenie absolutorium.  W dalszej części sesji radni wysłuchali sprawozdania starosty  Adama Babuśki z pracy Zarządu Powiatu, w okresie od 1 marca do 30 kwietnia br., rozpatrzyli również sprawozdanie finansowe Powiatu Legnickiego za 2018 rok oraz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za 2018 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Powiatowi radni głosowali nad ośmioma uchwałami, w tym w sprawie:

 • udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Legnickiego za rok 2018,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za rok 2018,
 • udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Legnickiego za rok 2018,
 • zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2019 rok,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego,
 • planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu legnickiego, od dnia 1 września 2019 roku,
 • przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Legnickiego za 2018 rok,
 • zmieniającej uchwały w sprawie utworzenia Domu Dziecka „Słoneczko” w Golance Dolnej i nadania mu statutu.

  Radni bez zastrzeżeń przyjęli wszystkie zgłoszone przez Zarząd Powiatu projekty uchwał.

 

 

 

 

Współpracujemy