Drukuj

W czwartek 30 maja br., odbyła się  VI  Sesja   Rady   Powiatu   Legnickiego, na której oceniano pracę Zarządu Powiatu poprzez jednomyślne  udzielenie absolutorium. Trzynastka, bo tylu radnych było obecnych na sesji, okazała się bardzo szczęśliwą liczbą. W tym roku udzielenie absolutorium poprzedzone było debatą  nad treścią raportu o stanie powiatu za rok 2018. Było to po raz pierwszy w historii samorządu powiatowego. Raport obejmuje działalność starosty i zarządu w roku poprzednim, zawiera informację na temat realizacji zadań własnych powiatu, strategii, programów oraz uchwał rady i zarządu. Opisuje również realizację zadań inwestycyjnych, na które oprócz środków własnych powiat pozyskał również środki zewnętrzne, a także zadania wykonywane  przez podległe jednostki organizacyjne. Głos w dyskusji na temat raportu zabrali radni: Grzegorz Gapski, Jan Łukasz oraz Przewodniczący Aleksander Kostuń. Po debacie radni głosując udzielili absolutorium zarządowi za rok 2018. Starosta Adam Babuśka podziękował Radzie za jednomyślność w głosowaniu i pogratulował wicestaroście Janinie Mazur, która w poprzedniej kadencji była starostą, za wysoką ocenę raportu o stanie powiatu i udzielenie absolutorium.  W dalszej części sesji radni wysłuchali sprawozdania starosty  Adama Babuśki z pracy Zarządu Powiatu, w okresie od 1 marca do 30 kwietnia br., rozpatrzyli również sprawozdanie finansowe Powiatu Legnickiego za 2018 rok oraz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za 2018 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Powiatowi radni głosowali nad ośmioma uchwałami, w tym w sprawie:

  Radni bez zastrzeżeń przyjęli wszystkie zgłoszone przez Zarząd Powiatu projekty uchwał.