Dyrektor Wydziału:
Joanna MICHALSKA
  Kontakt: tel. 76-72-43-410

Do zakresu działania Wydziału Finansowego należą sprawy:

 1. opracowywania projektu budżetu powiatu i planu finansowego starostwa oraz koordynacja w tym zakresie pracy komórek organizacyjnych starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu;
 2. opracowywania układu wykonawczego budżetu na dany rok budżetowy;
 3. współpracy z jednostkami budżetowymi i wydziałami Starostwa przy opracowywaniu rocznego planu finansowego inwestycji powiatowych;
 4. wykonywania funkcji dysponenta głównego budżetu powiatu, poprzez rozporządzanie środkami budżetowymi dla dysponentów tego budżetu oraz dla jednostek organizacyjnych powiatu, a także bezpośredniego wydatkowania środków na finansowanie niektórych zadań zgodnie z planem finansowym;
 5. opracowywania okresowej sprawozdawczości, analiz i informacji z wykonania budżetu;
 6. obsługi finansowo-księgowej powiatowych i państwowych funduszy celowych, funduszy pomocowych i sum depozytowych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz
  projektów unijnych i pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej;
 7. realizacji dochodów budżetowych skarbu państwa i powiatu, w tym ich przypis i odpis oraz windykacja, a w przypadku dochodów skarbu państwa rozliczanie z urzędem wojewódzkim;
 8. rozliczeń podatku od towarów i usług, sporządzanie deklaracji i wysyłanie plików JPK;
 9. opiniowania projektów aktów normatywnych oraz innych aktów wywołujących skutki finansowe;
 10. obsługi finansowo-księgowej poszczególnych komórek organizacyjnych starostwa w zakresie realizowanych przez nie wydatków i dochodów jako dysponentów budżetu powiatu;
 11. obsługi kasowej starostwa;
 12. związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej dotyczącej wyboru banku do pełnienia bankowej obsługi budżetu powiatu i obsługi kredytowej;
 13. lokowania wolnych środków finansowych;
 14. współpracy z bankami, Urzędem Skarbowym, Regionalną Izbą Obrachunkową, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Głównym Urzędem Statystycznym i innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie bieżącej realizacji zadań;
 15. z zakresu naliczania i wypłaty wynagrodzeń pracownikom starostwa i innym zatrudnionym na podstawie umowy zlecenie, umowy o dzieło, naliczania i wypłacania diet radnym powiatu, itp. oraz rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
 16. związane z przygotowaniem i wystawianiem zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagradzaniu oraz zaświadczeń o okresach nieskładkowych pracowników Starostwa Powiatowego i pracowników po byłym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chojnowie;
 17. współpracy z osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie bieżącej realizacji zadań.