Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe będzie pracować krócej Ostrzeżenie meteorologiczne: UPAŁ - stopień: 2/3

Spotkanie władz powiatu legnickiego z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

 

Realizując postanowienia ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dniu 19 listopada 2008. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy odbyło się spotkanie władz powiatu legnickiego z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz jednostek zainteresowanych realizacją zadań publicznych. Spotkanie miało charakter informacyjno – konsultacyjny i zostało poświecone dyskusji nad projektem uchwały Rady Powiatu Legnickiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009”.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH.

W dniu 29 stycznia 2009r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu Legnickiego do rozpatrzenia ofert zgłoszonych na otwarty konkurs w sprawie wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze kultury fizycznej i sportu, turystyki oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2009.

Na konkurs wpłynęło łącznie 26 ofert, którym nadano numery w kolejności od 1 do 26. Decyzją komisji konkursowej przyjęto 25 ofert, które spełniały pod względem formalnym wszystkie wymagane warunki. Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej ofert zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie pracy komisji konkursowej i przedłożyła Zarządowi Powiatu Legnickiego do zatwierdzenia wykaz podmiotów, którym rekomendowała przyznanie dotacji z budżetu powiatu legnickiego.

Na podstawie Uchwały Nr 99/280/09 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 4 lutego 2009 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze kultury fizycznej i sportu, turystyki oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2009 z budżetu powiatu legnickiego udziela się dotacji celowej na dofinansowanie zadań publicznych zgodnie z poniższym wykazem.

Do pobrania:

Jeden podmiot nie uzyskał akceptacji i tym samym nie otrzymał dotacji

Do pobrania: