Dyrektor Wydziału: Marek WALCZAK

  Kontakt: tel. 76-72-43-414, 76-72-43-415
fax. 76-72-43-551 lub 76-72-43-561

Zadania Wydziału:

 • ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;
 • merytorycznej i techniczno-organizacyjnej obsługi prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego;
 • bieżącej współpracy ze służbami, inspekcjami i strażami, jednostkami samorządu terytorialnego, właściwym wydziałem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz innymi podmiotami w zakresie: 
  • gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących bezpieczeństwa oraz oceny zagrożeń występujących na obszarze powiatu,
  • monitorowania, analizowania i prognozowania rozwoju zagrożeń na obszarze powiatu,
  • realizowania procedur reagowania w czasie zaistnienia miejscowych zagrożeń oraz klęsk żywiołowych;
 • zarządzania kryzysowego, w tym organizacja, obsługa i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 • zapewnienia funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w tym dokumentowanie jego prac;
 • utrzymania i funkcjonowania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego;
 • koordynowania realizacji zadań obronnych oraz obrony cywilnej określonych dla powiatu w przepisach szczególnych;
 • organizowania przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do najbliższego szpitala posiadającego prosektorium, w celu ustalenia przyczyny zgonu;
 • powoływanie lekarza do dokonania oględzin w celu stwierdzenia zgonu i jego przyczyny w przypadku braku lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie;
 • udzielania zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa;
 • związane z wprowadzaniem zakazu urządzania imprez masowych terenie powiatu;
 • ewidencjonowania, przechowywania i udostępniania dokumentów i materiałów niejawnych;
 • bieżącej współpracy z organizacjami kombatanckimi;