Audytor Wewnętrzny:
Alicja Gubańska
  Kontakt: tel. 76-72-43-564

Do zakresu działania Biura Audytu i Kontroli należą sprawy:

 1. sporządzania rocznych planów audytu;
 2. analizy ryzyka w obszarach działalności jednostki określonych w zadaniach objętych rocznym planem audytu;
 3. realizacji zadań audytowych w oparciu o standardy audytu wewnętrznego;
 4. dokonywania oceny adekwatności, efektywności i skuteczności kontroli zarządczej funkcjonującej w starostwie;
 5. dokonywania oceny kontroli zarządczej w powiatowych jednostkach organizacyjnych;
 6. sygnalizowania istotnych słabości kontroli zarządczej;
 7. czynności doradczych;
 8. prowadzenia sprawozdawczości w zakresie audytu wewnętrznego;
 9. sporządzania rocznych planów kontroli gospodarki finansowej w powiatowych jednostkach organizacyjnych;
 10. wykonywania kontroli gospodarki finansowej powiatu;
 11. kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych;
 12. koordynacji audytu, wewnętrznej kontroli finansowej oraz kontroli zewnętrznych.
{poprzedni="40"}{rodzic="12"}{nastepny="42"}