Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim

Powiat leginicki - herb

 

Zarząd Powiatu Legnickiego

Działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVII/147/2009 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

 

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze kultury fizycznej i sportu, turystyki oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2010

 

I. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

Konkurs ogłasza się w celu wyłonienia podmiotów oraz wsparcia realizacji zadań w formie dotacji na dofinansowanie ich realizacji w zakresie:

1)kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

a)upowszechnianie i popularyzacja różnych dziedzin kultury oraz dziedzictwa kulturowego powiatu;

b)wspieranie imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury i integracji społecznej powiatu;

c)edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem eliminacji powiatowych do XV Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego;

d)promocja twórczości ludowej i umiejętności artystycznych;

e)działania mające na celu podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej;

2)kultury fizycznej i sportu:

a)wspieranie organizacji masowych imprez ponadgminnych oraz współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych w środowisku wiejskim;

b)działania sportowe o zasięgu powiatowym promujące kulturę fizyczną wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek międzyszkolnych, mistrzostw powiatu, stanowiących eliminacje do mistrzostw wyższego szczebla;

c)wpieranie imprez sportowych o zasięgu powiatowym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, które stanowią sportową wizytówkę powiatu legnickiego;

3)turystyki i krajoznawstwa:

a)promocja walorów krajobrazowych powiatu oraz stref aktywności rozwojowych;

b)organizacja imprez turystyczno – rekreacyjnych o zasięgu ponadgminnym, powiatowym i wyższym;

c)działania mające na celu poprawę walorów kulturalno-rekreacyjnych dla rozwoju turystyki poprzez przygotowanie i wypromowanie atrakcji turystycznych powiatu legnickiego;

d)koordynacja i wspomaganie organizacji rajdów, konkursów, wycieczek oraz innych form popularyzujących turystykę dzieci i młodzieży;

e)zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie kolonii i półkolonii;

f)wspieranie działań na rzecz upowszechniania wiedzy turystyczno-krajoznawczej.

4)promocji i ochrony zdrowia:

a)profilaktyka i edukacja w zakresie chorób nowotworowych;

b)realizacja programów prozdrowotnych i badań profilaktycznych;

c)edukacja z zakresu HIV/AIDS;

d)propagowanie stylu życia wolnego od nałogu palenia papierosów, używania wyrobów tytoniowych oraz spożywania napojów alkoholowych.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w poszczególnych dziedzinach przedstawia się następująco:

1)kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do kwoty - 11.000 zł

2)kultura fizyczna i sport do kwoty - 14.000 zł

3)turystyka do kwoty - 13.000 zł

4)promocji i ochrony zdrowia do kwoty -13.000 zł

3. Zaplanowana kwota przewidziana na realizację wszystkich zadań może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że jednostkowe zadania można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu powiatu w części przeznaczonej na realizację w/w zadań z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U Nr 96, poz.873 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)

2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, turystyki oraz kultury i dziedzictwa narodowego.

3. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.

4. Dotacja na koszty administracyjne oraz koszty zakupu niezbędnego sprzętu nie może przekraczać 10% kwoty dotacji, na każdą z tych kategorii kosztów.

5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty). Kwota dotacji może być niższa od określonej w ofercie. Dotację na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym.

 

III. Termin i warunki składania ofert:

1.Termin złożenia ofert upływa dnia 18 stycznia 2010 r. o godz. 15.30.

2. Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych – zadanie w zakresie ( należy wpisać dziedzinę w jakiej zadanie będzie wykonywane)” i pieczątką nagłówkową oferenta należy składać osobiście w Starostwie Powiatowym w Legnicy, pl. Słowiański 1, pok. 202, lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Legnicy, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica (decyduje data wpływu oferty do urzędu potwierdzona pieczęcią wpływu). W kopercie może znajdować się wyłącznie jedna oferta.

3. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2005 Nr 264, poz. 2207);

4. Oferent może złożyć jedną lub kilka ofert, każda na inne zadanie będące przedmiotem konkursu.

5. Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, należy dołączyć :

a)aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – ważny 3 miesiące od daty wystawienia, a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami, inny dokument stanowiący o podstawie prawnej działalności;

b)sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (w przypadku podmiotów działających krócej - za okres działalności);

c)statut organizacji, w przypadku złożenia innego dokumentu niż odpis z KRS;

d)inne jeśli wymagane np. upoważnienia osób do reprezentowania podmiotu, jeśli dana osoba nie jest wskazana w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu lub aktualne pełnomocnictwa zarządu (lub innego organu wykonawczego) do składania oferty na realizację określonego zadania publicznego, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń z tych funduszy w przypadku oferty składanej przez oddział terenowy nie posiadający osobowości prawnej;

e)załączniki spełniają wymogi ważności jeżeli są podpisane przez osoby uprawnione. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona kopii dokumentów winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty;

f)rekomendacje dla podmiotu i partnerów, w tym rekomendacje jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych oraz innych organizacji pozarządowych (załącznik nieobowiązkowy, ale punktowany);

g)w przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość złożenia jednego kompletu wymaganych załączników ze wskazaniem w której kopercie się znajdują.

 

IV. Tryb i kryteria rozpatrywania ofert:

1.Rozpatrzenie ofert nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 30 dni licząc od daty zakończenia składania ofert.

2.Oferty spełniające wymogi formalne będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Legnickiego. Komisja dokonuje oceny merytorycznej i przygotowuje dla Zarządu Powiatu Legnickiego wykaz ofert, którym rekomenduje udzielenie dotacji.

3.Decyzje o wyborze i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Legnickiego w formie uchwały.

4.Zastrzega się możliwość wyboru kilku ofert w ramach jednego zadania, mając na uwadze potrzebę optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w miarę posiadanych możliwości finansowych.

5.Przy ocenie oferty brane będzie pod uwagę:

a)merytoryczna ocena projektu proponowanego do realizacji,

b)ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realności wykonania zadania, zasobów ludzkich, bazy materialnej,

c) zasięg terytorialny oferty, korzyści płynące dla mieszkańców powiatu z realizacji zadania i liczba osób objętych projektem,

d)ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania,

e)ocena dotychczasowego wykonania i rozliczenia zadań zleconych organizacji w okresie poprzednim,

f)udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania,

g) zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy,

h)cykliczność przedsięwzięcia.

6. Dotowane z budżetu powiatu mogą być tylko zadania realizowane na terenie powiatu legnickiego lub na rzecz jego mieszkańców.

7. Oferta, która nie będzie spełniała formalno - prawnych warunków oraz złożona po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

 

V . Terminy i warunki realizacji zadań:

1. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna rozpocząć się w terminie od dnia podpisania umowy i zakończyć się z dniem 15 grudnia 2010 roku, natomiast dotacja nie może być przeznaczona na pokrycie kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy dotacyjnej; rozliczane są koszty ponoszone od dnia zawarcia umowy.

2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa pomiędzy powiatem a oferentami wybranymi w wyniku konkursu.

3. Jeśli w wyniku realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartość zadania, odpowiedniemu zmniejszeniu ulegnie wysokość dotacji z zachowaniem udziału procentowego dotacji w całkowitych kosztach zadania. Jeśli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt realizacji zadania, wysokość dotacji pozostaje bez zmian.

4. Warunkiem zawarcia umowy będzie :

- otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji,

- wyodrębnienie w ewidencji księgowej środków na realizację tego zadania,

- w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – korekta kosztorysu projektu.

 

VI. Informacja o wspieraniu przez Zarząd Powiatu Legnickiego zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej i sportu, turystyki oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2009

W 2009 roku Zarząd Powiatu Legnickiego udzielił dotacji organizacjom pozarządowym w łącznej wysokości 43.000,00 zł, w tym:

1) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14.000 zł

2) kultura fizyczna i sport 12.000 zł

3) turystyka 17.000 zł

VII . Postanowienia końcowe :

1. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Legnicy i ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.sp-legnica.dolnyslask.pl i www.starostwo.legnica.pl.

2. O podjętych decyzjach składający ofertę zostanie powiadomiony pisemnie. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

3. Dodatkowe informacje na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych, pl. Słowiański 1, pok. 220, nr. tel. 076 72 43 418.

 

Do pobrania: