Drukuj

Wymagane dokumenty:


Opłata: bezpłatnie

Termin załatwienia sprawy: nie później niż w terminie 1 m-ca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych - nie później niż w terminie 2 m-cy od dnia złożenia wniosku. Sprawy są rozpatrywane wg kolejności wypływu wniosku.

W przypadku złożenia wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności w okresie ważności posiadanego orzeczenia, termin załatwienia sprawy liczy się od dnia następującego po dniu upływu terminu ważności dotychczasowego orzeczenia. W takich przypadkach wniosek powinien być składany nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015r. poz. 1110)


Tryb odwoławczy:


Inne:
Posiadanie orzeczenia niepełnosprawności pozwala korzystać z następujących form pomocy, bądź uprawnień:


Uprawnienia:

UWAGA!

Podstawa prawna:

Kontakt:
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Legnicy Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
(III piętro, pokój 319 )
tel. 76-72-43-519

UWAGA!

Zgodnie z nowelizacją przepisów prawa administracyjnego strona postępowania ma prawo do przyspieszenie prawomocności decyzji (dotyczy to wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności złożonych po 1 czerwca 2017 r.). Strona ma możliwość zrzeczenia się prawa odwołania od wydanej decyzji, która staje się przez to ostateczna i prawomocna (art. 127a KPA)

        W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania ( 14 dni od daty otrzymania orzeczenia) strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania w formie oświadczenia, wobec organu administracji publicznej, który decyzję wydał.

        Z dniem doręczenia oświadczenia organowi administracji publicznej (Powiatowemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Legnicy) orzeczenie staje się ostateczne i prawomocne.