Drukuj

Podstawa prawna:

Tryb postępowania:

  1. Prace geodezyjne lub prace kartograficzne, przed rozpoczęciem, podlegają zgłoszeniu organowi właściwemu ze względu na cel lub zakładany wynik tych prac;
  2. Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zawiadamia właściwy organ o zakończeniu prac, przekazując zbiory oraz dokumenty wymagane odrębnymi przepisami;
  3. Organ weryfikuje przekazane zbiory oraz dokumenty, a wyniki weryfikacji utrwala w protokole weryfikacji;
  4. Uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach zasobu lub z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywa się na wniosek.

Miejsce składania wniosków:

Portal Obsługi KlientaStarostwo Powiatowe pl. Słowiański 1 parter Punkt Obsługi Interesantów lub bezpośrednio w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pokój 603 VI p. - w godzinach pracy urzędu. Zgłoszenia pracy geodezyjnej można przesyłać pocztą tradycyjną lub przez portal https://legnicki.webewid.pl

Wnioski do pobrania:

Opłaty:

  1. Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty. W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty Starosta wydaje decyzję administracyjną.
  2. Opłatę obliczoną zgodnie z załącznikiem do ustawy, pobiera się przed udostępnieniem materiałów do zgłoszenia oraz przed uwierzytelnieniem dokumentów.
  3. Udostępnienie materiałów oraz uwierzytelnienie dokumentów poprzedza się ustaleniem uiszczenia opłaty, na podstawie potwierdzenia dokonania przelewu na konto bankowe podane w Dokumencie Obliczenia Opłaty, lub dowodu wpłaty w kasie Starostwa Powiatowego, pokój 344 III p.

Kontakt:

Starostwo Powiatowe w Legnicy
59-220 Legnica, Plac Słowiański 1
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej VI piętro.
Pokój nr 603
Tel. 76 72 43 569  lub 76 72 43 572

Kontakt w sprawie weryfikacji dokumentacji geodezyjnej oraz uwierzytelniania dokumentów: pokój 603 tel. 76 72 43 576