Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 24 grudnia będzie nieczynne
 • Ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim

  Ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim

  UCHWAŁA NR XXXV/199/2018RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zakazu i ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim (WDU_D/2018/2705) wprowadza:

  §1. Zakazuje się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w okresie od 1 października do 30 kwietnia roku następnego.
  §2. 1. Zakazuje się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w godzinach od 1900 do 900 dnia następnego w okresie od 1 maja do 30 września z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  2. Dopuszcza się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym, w odległości większej niż 100m od linii brzegowej jeziora.
  3. Dopuszcza się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w odległości mniejszej niż 100m od linii brzegowej jeziora – podczas cumowania, wodowania i przemieszczania się z prędkością manewrową do 5km/h.

 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429, e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. z 2009 r.Dz. U. Nr 151 poz. 1220),
 • Załączniki A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 865/2006 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także prowadzący ich hodowlę

Wymagane dokumenty:

Informacje dodatkowe:

  • Każdy kto ma w domu węża, żółwia, papugę czy egzotyczną jaszczurkę, powinien upewnić się czy nie jest to gatunek chroniony. Posiadanie zwierzęcia nie wpisanego do rejestru jest wykroczeniem.
  • Całość regulacji w zakresie obowiązku zgłaszania zwierząt zaliczanych do płazów, gadów, ptaków i ssaków do rejestracji zawiera ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880). Lista gatunków podlegających ochronie została opublikowana w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2002 roku w sprawie zezwoleń na przewożenie przez granicę państwa określonych roślin i zwierząt (t.j. z 2009 r.Dz. U. Nr 151 poz. 1220).
  • Lista gatunków podlegających ochronie została opublikowana w Załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 865/2006 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków.
  • Aby zarejestrować zwierzę, należy przedstawić świadectwo jego legalnego przywiezienia do Polski lub zaświadczenie weterynarza stwierdzające fakt urodzenia zwierzęcia w niewoli. Podmioty prowadzące działalność w zakresie handlu zwierzętami są obowiązane do posiadania i przekazywania wraz ze sprzedawanym zwierzęciem oryginału lub kopii dokumentów o których mowa wyżej. Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci.
  • Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania tego obowiązku.

 

Opłaty skarbowe: 26 zł

opłaty skarbowe (w przypadku obowiązku ich ustalenia wnoszone są przy odbiorze decyzji, wpłata w kasie Starostwa Powiatowego lub na Bank Pekao S.A. I o/Legnica 32124014731111001043433697.

Termin załatwienia sprawy: do 14 dni

Tryb odwoławczy: nie dotyczy

Kontakt:

Pani Dorota Książek, tel. 76 72 43 419.