Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Zmiana godzin pracy kasy Starostwa Powiatowego Letnie Koncerty Organowe

Uwaga, COVID-19 UWAGA. W związku z potwierdzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, które wystąpiło u jednego z pracowników Starostwa Powiatowego w Legnicy zaleca się ograniczenie wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum i załatwianie spraw z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość (ePUAP, e-mail, telefon).

UWAGA Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Legnickiego nr 79/2020, od 10.08.2020 do odwołania Starostwo Powiatowe będzie pracować o godzinę krócej.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek - zgłoszenie instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia (patrz punkt załączniki do pobrania) lub napisz go samodzielnie (formularz wniosku nie jest obligatoryjny),
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty,
 3. Dokonaj opłaty skarbowej za przyjęcie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku,
 4. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku,
 5. Skompletowane dokumenty złóż w punkcie obsługi interesantów Starostwa Powiatowego w Legnicy, pl. Słowiański 1 lub wyślij pocztą.

Zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.), do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Wymagane Dokumenty

1. Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, zgodnie z art. 152 ust. 2, ust. 2b i ust. 2c ustawy Prawo ochrony środowiska powinno zawierać:

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby
 2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
 3. rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług
 4. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
 5. wielkość i rodzaj emisji
 6. opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji
 7. informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami
  W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, zgłoszenie powinno zawierać także informacje o:
 8. sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności)
 9. numerze REGON prowadzącego instalację;
 10. nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW;
 11. rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne;
 12. rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, z uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne;
 13. obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych;
 14. dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana - dowód na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20 grudnia 2018 r. albo po dniu 19 grudnia 2018 r.;
 15. przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach.
  W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca:
 16. z pięciu lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed dniem 20 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 19 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a jeżeli jest to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż 1000 godzin w ciągu roku,
 17. z trzech lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 19 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po dniu 18 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku
 • do zgłoszenia należy dołączyć także oświadczenie o nieprzekraczaniu tego czasu użytkowania.

2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej:

 1. za przyjęcie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,
 2. za ewentualne złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
 3. za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokumentu dokonane przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - w przypadku dokonania takiej czynności.

Opłaty

120 zł - opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia,

17 zł - opłata skarbowa za ewentualne złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,

5 zł - opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokumentu dokonane przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.

 • Zapłatę opłaty skarbowej można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, III piętro pok. 344, (kasa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30) lub przelewem, przekazem na rachunek bankowy:
  Powiatu Legnickiego: Getin Noble Bank S.A. nr 97 1560 0013 2203 8032 6000 0001
 • Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
 • Zwolnione z opłaty skarbowej są:
 1. jednostki budżetowe
 2. jednostki samorządu terytorialnego,
 3. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 4. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia:

 • punkt obsługi interesantów: parter – Starostwo Powiatowe w Legnicy – pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
 • za pośrednictwem poczty

Miejsce odbioru:

Rozpoczęcie eksploatacji instalacji może nastąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska – pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica.

Termin odpowiedzi

Zgodnie z art. 152 ust.4 ustawy Prawo ochrony środowiska do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Tryb odwoławczy

W przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu w formie decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

1. Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, należy dokonać:

 1. na 30 dni przed planowym terminem rozpoczęcia eksploatacji,
 2. w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym instalacja została objęta obowiązkiem zgłoszenia - w przypadku instalacji eksploatowanej.
 3. Zgłoszenia dokonuje prowadzący instalację lub pełnomocnik w imieniu strony, dołączając pełnomocnictwo.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827, z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881),
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130 poz. 880 z późn. zm.),
 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879).

PLIKI DO POBRANIA:

 • Formularz zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
 • Szczegółowe wymagania dotyczące zakresu danych ujętych w zgłoszeniu instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
 • Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko

Współpracujemy