Drukuj

Do pobrania:

 1. wniosek o rejestrację pojazdu,
 2. pełnomocnictwo

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o rejestrację pojazdu

Załączniki:

Informacja dodatkowa

 1. Dokumentem własności pojazdu lub jego pojedynczych zespołów jest w szczególności jeden z następujących dokumentów:
  • umowa sprzedaży,
  • umowa zamiany,
  • umowa darowizny
  • umowa o dożywocie,
  • faktura VAT,
  • prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.
 2. W przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji przyjmuje się oryginały wszystkich kolejnych dokumentów potwierdzających przeniesienie prawa własności pojazdu.
 3. Obowiązek zwrotu dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu i tablic rejestracyjnych nie dotyczy zarejestrowanego pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej lub od Sił Zbrojnych RP.
 4. Dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu i tablic rejestracyjnych nie wymaga się w przypadku pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
 5. W przypadku pojazdu czasowo wycofanego z ruchu zamiast dowodu rejestracyjnego dołącza się decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
 6. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, zamiast tych dokumentów należy przedłożyć zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w utraconym dokumencie, niezbędne do rejestracji..
 7. Tablice rejestracyjne z wyróżnikiem powiatu właściwym dla organu dokonującego rejestracji, właściciel pojazdu przedstawia organowi rejestrującemu do legalizacji.

Opłaty:

Opłaty komunikacyjne Samochód Przyczepa, naczepa ciągnik rolniczy Motocykl Motorower
Pozwolenie czasowe 13,50zł 13,50zł 13,50zł 13,50zł
Dowód rejestracyjny 54,00zł 54,00zł 54,00zł 54,00zł
Nalepka kontrolna 18,50zł xxx xxx xxx
Nalepka legalizacyjna 12,50zł 12,50zł 12,50zł 12,50zł
Tablice rejestracyjne 80,00zł 40,00zł 40,00zł 30,00zł
Opłata ewidencyjna 2,00zł 1,50zł 1,50zł 1,50zł
RAZEM 180,50zł 121,50zł 121,50zł 111,50zł
RAZEM w przypadku pozostawienia dotychczasowych tablic 81,50zł 81,50zł 81,50zł 81,50zł

Opłaty wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze lub bezpośrednio na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legnicy 49 1560 0013 2860 6494 4000 0013 z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.

Opłata skarbowa:

Opłatę skarbową, wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, lub w kasie albo na konto Urzędu Miasta w Legnicy – 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697 PKO S.A. Oddział I Legnica.

Termin załatwienia sprawy:

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji o rejestracji pojazdu

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Starosty Legnickiego, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Podstawa prawna: