Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nieodpłatna pomoc prawna

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy

opracowana na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r., w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. Urz. Unii Europejskiej z 4 maja 2016 r. L 119/32] – dalej RODO

Tożsamość Administratora danych

i jego dane kontaktowe

W sprawach należących do właściwości  Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – Przewodnicząca Zespołu – Pani Dorota Olszewska; pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, tel. 76 724 35 16, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W pozostałych sprawach – Starosta Legnicki – Pan Adam Babuśka; Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica,  tel. 76 724 35 60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Pani Bożena Maziarska, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, pok. 231, piętro II; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 76 72-43-429

Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych

Wykonywanie:

  • określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym, wymienionych w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie powiatowym ( Dz.U. 2019 poz. 511 t.j.),
  • innych zdań powiatu określonych ustawami, w tym jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat,
  • nakładanych na powiat ustawami zadań z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów,
  • zadań publicznych wynikających z porozumień zawieranych przez powiat z  organami administracji rządowej, a także jednostkami samorządu lokalnego,
  • zadań wynikających z realizowanych przez powiat projektów i programów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Informacja o odbiorcach danych osobowych

Organy administracji rządowej i samorządowej, organy władzy sądowniczej oraz inne podmioty prawne, o ile przepisy prawa powszechnie obowiązującego tak stanowią.

Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie dotyczy.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Okres przechowywania danych osobowych w urzędzie wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz.U. 2019 poz. 553 t.j.) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w  sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt  oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011r. Nr 14, poz. 67), a także innych przepisów szczególnych, jeżeli określają one inne niż wskazane w  rozporządzeniu okresy przechowywania akt.

Prawa osób których dane osobowe są przetwarzane

W przypadku przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także danych osób, nad którymi sprawuje Pani/Pan opiekę prawną.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia sprzeciwu do ich przetwarzania, żądania usunięcia danych, a  jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa,  tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja o warunkach zgodności przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisu prawa, który zobowiązuje urząd do pozyskania i przetwarzania takich danych. Pozyskiwanie Pani/Pana danych może również odbywać się na podstawie umowy, jeśli jest Pani/Pan jej stroną oraz w określonych przypadkach na podstawie zgody na przetwarzanie danych. Konsekwencją niepodania danych może być nie zrealizowanie żądania wniesionego przez Panią/Pana na podstawie przepisu prawa powszechnie obowiązującego, bądź nie zawarcie umowy, której stroną jest powiat.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Nie dotyczy.