Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nieodpłatna pomoc prawna
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

Pod przewodnictwem Starosty Legnickiego Adama Babuśki w dniu 02.04.2019 r. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zespół obradował w poszerzonym składzie, zaproszono Burmistrzów i Wójtów, pracowników urzędów gmin zajmujących się zarządzaniem kryzysowym i oświatą. W spotkaniu uczestniczyła również  wicedyrektor Powiatowego Zespołu Szkół, wicedyrektor Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu oraz przedstawiciel KM Policji w Legnicy. Tematem spotkania było omówienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej w okresie planowanego od  dnia 8 kwietnia br. bezterminowego strajku nauczycieli.

28 marca br. odbyła się IV, w tej kadencji, Sesja Rady Powiatu Legnickiego. Wśród zaproszonych gości byli: Komendant Miejski Policji w Legnicy insp. Leszek Zagórski, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy mł. bryg.  Wojciech Huk, Prezes ZOSP RP dh Zbigniew Biłyk.  Radni przyjęli 4 sprawozdania: z działalności za 2018r. Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, z realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2015 — 2018” za rok 2018 i Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2018. Radni wysłuchali także sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2019 r., które przedstawił Starosta Legnicki Adam Babuśka oraz wystąpienia Przewodniczącej Związków Zawodowego Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu Renaty Penkali, która przedstawiła zebranym postulaty dotyczące organizacji pracy i podwyższenia płac.    

Miejski Rzecznik Konsumentów w Legnicy zaprasza mieszkańców Powiatu Legnickiego do korzystania z bezpłatnych porad prawnych w zakresie ochrony konsumenckiej, które będą odbywać się w gminach Powiatu według ustalonego harmonogramu.

Za nami VII edycja Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego Deng dEng pod Patronatem Honorowym Starosty Legnickiego Adama Babuśki. Konkurs adresowany był do uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie, klas 7-8 szkoły podstawowej i 3 klas gimnazjum. Ogólnie udział wzięło 61 uczestników z powiatu legnickiego i bolesławieckiego, min. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej i Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie, Szkoła Podstawowa w Gromadce oraz Szkoła Podstawowa w Starym Łomie, Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II  i nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Chojnowie oraz Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie. Nagrody w konkursie zostały ufundowane ze środków budżetowych powiatu legnickiego oraz przez Powiatowy Zespół Szkół, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy oraz wydawnictwa Pearson, Oxford i LektorKlett.

Szanowni Państwo
W związku z przypadkami gromadzenia odpadów, w tym odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, bez wymaganego zezwolenia, przez podmioty dzierżawiące grunty i obiekty, uczulam właścicieli gruntów i innych nieruchomości, aby na bieżąco kontrolowali sposób eksploatacji przedmiotu dzierżawy przez dzierżawiącego. Stosownie do treści art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2012. o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 992 z późn. zm.), posiadacz odpadów ponosi odpowiedzialność za składowanie odpadów bez wymaganego zezwolenia i jest on obowiązany do niezwłocznego ich usunięcia. W w/w ustawie wprowadzone jest domniemanie prawne odpowiedzialności za odpady władającego powierzchnią ziemi. Przez władającego powierzchnią ziemi należy rozumieć właściciela nieruchomości, a jeżeli w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie Prawa geodezyjnego i kartograficznego ujawniono inny podmiot władający gruntem — podmiot ujawniony jako władający.