Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nieodpłatna pomoc prawna Ostrzeżenie meteorologiczne: UPAŁ - stopień: 1/3

Organizacje pozarządowe

I. Informacje ogólne:

  1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legnicy  zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  zwane dalej kandydatami,  do zgłaszania się do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie ww. ustawy w 2011 roku
  2. Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych na 2011 rok.
  3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
  4. Zgłoszenia są ważne do dnia 31.12.2011 roku.
  5. Baza prowadzona jest w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legnicy.

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w ramach projektu „Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego” zaprasza do uczestnictwa w konferencji poświęconej wynikom diagnozy dolnośląskich organizacji pozarządowych, która odbędzie się 3 grudnia 2010r. w hotelu Radisson Blu, we Wrocławiu, przy ul. J.E. Purkyniego 10 (sala konferencyjna Akademia).

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli samorządów, sektora pozarządowego oraz niezależnych ekspertów. Przewidziano także dyskusję nad korzyściami wynikającymi z poszczególnych rozwiązań oraz potencjalnymi barierami utrudniającymi ich wdrażanie. Udział w konferencji jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W załączeniu program konferencji, formularz zgłoszeniowy oraz mapa dojazdu na miejsce konferencji.

Na podstawie  § 7 ust. 1 Uchwały  Nr XXXII/171/2010 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 24 czerwca 2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji informujemy, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2011” został poddany konsultacjom zgodnie z zapisami Uchwały Nr 170/450/2010 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwalenia Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2011.

W terminie od 9 września do 23 września br. podmioty zainteresowane realizacją zadań publicznych mogły zgłaszać swoje propozycje oraz uwagi dotyczące projektu „Programu”. Informacje o konsultacjach zostały zamieszczone na stronie internetowej http://www.powiat-legnicki.eu w zakładce „organizacje pozarządowe”, w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.sp-legnica.dolnyslask.pl w zakładce „ogłoszenia inne” oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy.

W wyznaczonym terminie w/w podmioty nie wniosły żadnych uwag, ani też nie zgłosiły nowych propozycji w zakresie form współpracy, jak i planowanych do realizacji zadań w roku 2011.

Zgodnie z § 8 Uchwały Nr XXXII/171/2010 Rady Powiatu Legnickiego z dnia  24 czerwca 2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa się za ważne.

 

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych serdecznie zaprasza  na Cykl  szkoleniowy adresowany do dolnośląskich organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje)  zainteresowanych rozwojem własnej organizacji poprzez prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego. Szczególnie zapraszamy organizacje zajmujące się turystyką, edukacją, sportem,  kulturą i zdrowiem zainteresowane utworzeniem spółdzielni socjalnej, działalnością odpłatną pożytku publicznego oraz działalnością gospodarczą.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zapraszają do udziału w bezpłatnym cyklu szkoleniowym dla Liderów organizacji pozarządowych w ramach projektu pt. „Mam prawo” kampania społeczna na rzecz aktywnego obywatelstwa.

Cykl szkoleniowy ma na celu przekazanie Liderom organizacji pozarządowych wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia działań strażniczych i narzędzi monitoringu.

 

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że jako największa Organizacja Pożytku Publicznego w Polsce, od 2001 r. zajmująca się edukacją, posiadamy szerokie możliwości udzielenia wsparcia finansowego działającym na terenie Państwa gminy organizacjom pozarządowym.

Zwracamy się z prośbą o przekazanie powyższej informacji dostępnymi Państwu kanałami ww. organizacjom, szczególnie tym małym, nie posiadającym statusu OPP, mającym trudności z pozyskiwaniem środków na prowadzenie działalności.

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty Klubu Karate Shotokan „TORA” na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „IX Ogólnopolski Turniej Dzieci i Młodzieży w Karate – Chojnów 2010”.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu Legnickiego podaje do publicznej wiadomości treść oferty złożonej w dniu 25.06.2010 roku przez Klub Karate Shotokan „TORA” na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „IX Ogólnopolski Turniej Dzieci i Młodzieży w Karate – Chojnów 2010”.

Spotkanie władz powiatu legnickiego z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

 

Realizując postanowienia ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dniu 19 listopada 2008. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy odbyło się spotkanie władz powiatu legnickiego z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz jednostek zainteresowanych realizacją zadań publicznych. Spotkanie miało charakter informacyjno – konsultacyjny i zostało poświecone dyskusji nad projektem uchwały Rady Powiatu Legnickiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009”.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH.

Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzona przez Starostę Legnickiego: