Drukuj

Do pobrania:

 1. wniosek o rejestrację pojazdu,
 2. pełnomocnictwo

WYMAGANE DOKUMENTY:

 Wniosek o rejestrację pojazdu (dostępny na stronie internetowej)

 

Załączniki:

 1. dowód własności pojazdu lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu;
 2. karta pojazdu jeżeli była wydana;
 3. świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu – jeżeli są wymagane;
 4. oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów, które najczęściej umieszczane jest na fakturze;
 5. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub jego kopia bądź oświadczenie salonu sprzedaży, że posiada oryginał dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy – w przypadu pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE.
 6. dowód odprawy celnej przywozowej – jeżeli pojazd został sprowadzony spoza Unii Europejskiej;
 7. dowód tożsamości w przypadku osoby fizycznej;
 8. pełnomocnictwo,(druk dostępny na stronie internetowej) w przypadku działania przez przedstawiciela wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, za wyjątkiem osoby prawnej reprezentowanej przez swoje uprawnione organy lub przez prokurenta;
 9. dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

 

Informacja dodatkowa:

W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami zamiast dowodu odprawy celnej dopuszcza się wpis w dowodzie własności informujący o numerze, dacie i miejscu dokonania odprawy celnej.

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec nieposiadający stałego pobytu na terenie RP, firma zagraniczna lub zagraniczne: ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi wymagane są:
1. dokument tożsamości cudzoziemca: paszport oraz wiza pobytowa i potwierdzenie czasowego pobytu lub karta czasowego pobytu lub potwierdzenie czasowego zameldowania cudzoziemca (do wglądu) – osoba fizyczna.
2. zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wydane przez Ministra Gospodarki lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla oddziału zagranicznego przedsiębiorcy (do wglądu) – firma zagraniczna. Ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi – umowy międzynarodowe, zaświadczenia z ambasad, akredytacje (do wglądu).

 

 Opłaty komunikacyjne:

Opłaty komunikacyjne

Samochód

Przyczepa, naczepa, ciągnik rolniczy

Motocykl

Motorower

Pozwolenie czasowe

13,50zł

13,50zł

13,50zł

13,50zł

Dowód rejestracyjny

54,00zł

54,00zł

54,00zł

54,00zł

Nalepka kontrolna

18,50zł

XXX

XXX

XXX

Nalepka legalizacyjna

12,50zł

12,50zł

12,50zł

12,50zł

Tablice rejestracyjne

80,00zł

40,00zł

40,00zł

30,00zł

Opłata ewidencyjna

2,00zł

1,50zł

1,50zł

1,50zł

RAZEM

180,50zł

121,50zł

121,50zł

111,50zł

 Opłaty, wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze. lub bezpośrednio na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legnicy 49 1560 0013 2860 6494 4000 0013 z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.

 

Opłata skarbowa:

 

Opłatę skarbową wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, lub w kasie albo  na konto Urzędu Miasta w Legnicy – 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697 PKO S.A. Oddział I Legnica.

 

Termin załatwienia sprawy:

 

Sposób załatwienia sprawy

 Wydanie decyzji administracyjnej o rejestracji pojazdu.

 

Tryb odwoławczy:

 Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Starosty Legnickiego, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

Podstawa prawna: