Drukuj

REJESTRACJA WARUNKOWA
Do pobrania
:

 1. wniosek o rejestrację pojazdu
 2. pełnomocnictwo
 3. oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych
 4. oświadczenie do rejestracji warunkowej

WYMAGANE DOKUMENTY:

 Wniosek o rejestrację pojazdu (dostępny na stronie internetowej)

 Załączniki:

 1. oryginał dowodu własności pojazdu lub umowy powierzenia pojazdu;
 2. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane
  albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego UE, potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego;
 3. dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany;.
 4. dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;
 5. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju „samochodowy inny”; podrodzaj „czterokołowiec (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy; Dokument do pobrania na stronie https://www.e-clo.pl/ZEFIR/ezefir/app/CheckCar
 6. tablice rejestracyjne lub oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej o ich braku;
 7. dowód tożsamości;
 8. pełnomocnictwo w przypadku działania przez reprezentanta, za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta.

W przypadku powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu dołącza się do wniosku o rejestrację dokumenty, jak w przypadku rejestracji pojazdu
z zagranicy.

W przypadku powtórnej rejestracji pojazdu na terenie RP do wniosku o rejestrację właściciel przedkłada:

 1.   dowód własności;
 2.   kartę pojazdu, jeżeli była wydana
 3.   zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu
 4.   dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany.

REJESTRACJA WARUNKOWA

W przypadku braku dołączonego do wniosku o rejestrację pojazdu dowodu odprawy celnej przywozowej lub dokumentu potwierdzającego opłatę akcyzy, dokonuje się warunkowo czasowej rejestracji pojazdu, po złożeniu przez właściciela oświadczenia (druk oświadczenia do pobrania), że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego ( nie później niż w terminie do 30 dni od dnia wydania pozwolenia czasowego) nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu, a dokumenty te zostaną złożone przed wydaniem dowodu rejestracyjnego.

Informacja dodatkowa:

W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji na terytorium RP pojazdu sprowadzonego z zagranicy i zgłoszenia utraty, kradzieży, zagubienia lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą, właściciel pojazdu dołącza wydany przez ten organ wtórnik dowodu rejestracyjnego albo;

 1. zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji, oraz
 2. zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji w kraju lub za granicą potwierdzające zgłoszenie kradzieży tego dokumentu.

W przypadku, gdy zagraniczny organ rejestrujący odmawia pisemnie właścicielowi pojazdu wydania zaświadczenia, organ rejestrujący występuje o potwierdzenie danych zawartych w zagubionym dowodzie rejestracyjnym.

W przypadku gdy dowód rejestracyjny składa się z części I i II właściciel pojazdu powinien dołączyć obie części dowodu rejestracyjnego. Jeżeli wnioskujący o rejestrację pojazdu nie dołączył części II dowodu rejestracyjnego organ rejestrujący uznaje część I dowodu za wystarczającą do zarejestrowania pojazdu po otrzymaniu na wniosek tego organu potwierdzenia, że pojazd był zarejestrowany w tym państwie i może być ponownie zarejestrowany.

Dokumenty sporządzone w języku obcym właściciel pojazdu dołącza do wniosku o rejestrację, albo wniosku o wyrejestrowanie pojazdu, wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego, albo właściwego konsula, albo przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.

Właściciel pojazdu nie ma obowiązku przedłożenia tłumaczenia:

Opłaty:

Opłaty komunikacyjne

Samochód

Przyczepa, naczepa, ciągnik rolniczy

Motocykl

Motorower

Pozwolenie czasowe

13,50zł

13,50zł

13,50zł

13,50zł

Dowód rejestracyjny

54,00zł

54,00zł

54,00zł

54,00zł

Karta pojazdu

75,00zł

xxx

75,00zł

xxx

Nalepka kontrolna

18,50zł

xxx

xxx

xxx

Nalepka legalizacyjna

12,50zł

12,50zł

12,50zł

12,50zł

Tablice rejestracyjne

80,00zł

40,00zł

40,00zł

30,00zł

Opłata ewidencyjna

2,50zł

1,50zł

2,00zł

1,50zł

RAZEM

256,00zł

121,50zł

197,50zł

111,50zł

 Opłatę skarbową wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, lub w kasie albo  na konto Urzędu Miasta w Legnicy 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697 PKO S.A. Oddział I Legnica.

 

Termin załatwienia sprawy:

 

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji o rejestracji pojazdu.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Starosty Legnickiego, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

Podstawa prawna: