Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

 Podstawa prawna:

 • art. 41, 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 21 z późn. zm.) – u.o.,
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r., poz. 1923),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 71).

 Zgodnie z art. 41 ust. 1 u.o. prowadzenie przetwarzania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia.

Działalność wymagająca uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów może być, na wniosek posiadacza odpadów, objęta jednym zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się na wniosek posiadacza odpadów.

Wniosek powinien zawierać:

 1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;
 2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania;
 3. określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;
 4. oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów;
 5. wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;
 6. szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach – także godzinowej mocy przerobowej;
 7. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
 8. oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów;
 9. opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
 10. opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
 11. informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
  jeśli dotyczy:
 12. określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich - w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów;
 13. informacje, o których mowa w art. 95 ust. 9 u.o. - w przypadku zezwoleń na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów;
 14. informacje, o których mowa w art. 98 ust. 1 u.o. - w przypadku zezwoleń na przetwarzanie dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, przez ich składowanie - do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska.

Załączniki:

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny do miejsca magazynowania odpadów;
 2. dokument potwierdzający tytuł prawny do instalacji, o ile występuje;
 3. Zgoda wodnoprawna, o której mowa w art. 388 Prawa wodnego, a jeśli nie jest wymagana: opinia PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy, o braku potrzeby uzyskiwania zgody wodnoprawnej przed uzyskaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
 4. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile jest wymagana;
 5. plan z zaznaczonymi miejscami magazynowania odpadów;
 6. jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną - dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (wypis z KRS) ze wskazaną osobą uprawnioną do reprezentowania podmiotu, albo kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub dokument wskazujący osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu;
 7. oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej;
 8. oświadczenie o klasyfikacji/lub jej braku, przedsięwzięcia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Przypadki w których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla danego przedsięwzięcia:

 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymagana jest dla przedsięwzięć zaliczonych do kategorii mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które wymagają zezwolenia na zbieranie odpadów albo zezwolenia na przetwarzanie odpadów albo zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów.
 • Katalog przedsięwzięć zaliczanych do znacząco oddziałujących na środowisko zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 71).
 • Jeżeli planowane przedsięwzięcie zostało sklasyfikowane w powyższym Rozporządzeniu to przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów albo zbieranie i przetwarzanie odpadów należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia.

 Opłata:

Należną opłatę :

 • 616 zł – za wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów,
 • 616 zł – za wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
 • 17 zł – za pełnomocnictwo.

uiszcza się:

 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1 , 59-220 Legnica, w godz. 8:00-15:30,
 • przelewem na rachunek dochodów Powiatu Legnickiego, Getin Noble Bank S.A., Nr 97 1560 0013 2203 8032 6000 0001.

 

Termin i sposób załatwienia:

 • Termin - 30 dni, a w przypadkach skomplikowanych do dwóch miesięcy,
 • Sposób załatwienia sprawy - decyzja - zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy za pośrednictwem Starosty Legnickiego; w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 Kontakt:

Wydział Architektury i Środowiska, pokój nr 333 (boczne skrzydło budynku starostwa),
tel. 76 72 43 419.

Inne informacje:

Do pobrania - wzór wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów - przykładowy

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika na stanowisku ds. odpadów, pok. 333,
tel. 76 72 43 419.