Logo: Powiatowy Urząd PracyPowiat Legnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy realizuje projekt niekonkurencyjny „Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie legnickim (I)" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Wartość projektu – 11 912 255,87 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich – 8 338 579,11 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2023 r. - 31.12.2024 r.

Grupą docelową wsparcia stanowią osoby bezrobotne, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności:

 1. znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach;
 2. osoby młode w wieku 18-29 lat, zwłaszcza: z grupy NEET*.

Działania realizowane w projekcie:

 • staże - trwa rekrutacja
 • prace interwencyjne - trwa rekrutacja
 • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy - rekrutacja prowadzona zgodnie z ogłoszonymi naborami na stronie PUP Legnica
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – rekrutacja prowadzona zgodnie z ogłoszonymi naborami na stronie PUP Legnica
 • szkolenia - trwa rekrutacja
 • bon szkoleniowy - trwa rekrutacja
 • bon na zasiedlenie - trwa rekrutacja
 • bon zatrudnieniowy - trwa rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu prowadzona jest na bieżąco do wyczerpania środków przeznaczonych na poszczególne formy wsparcia. Szczegółowych informacji dotyczących realizowanego projektu udzielają osobiście doradcy klienta oraz pracownicy merytoryczni przyjmujący w PUP w Legnicy i Filii w Chojnowie.

PUP w Legnicy:

Staż, Szkolenie, Bon szkoleniowy - tel. 76  72 25 220/ 47
Prace interwencyjne, Bon na zasiedlenie - tel. 76  72 25 214/43
Środki na podjęcie działalności gospodarczej - tel.76  72 25 245
Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy - tel. 76  72 25 221

Filia w Chojnowie:

Szkolenia – tel. 76 75 44 386
Staż – tel.76  75 44 383
Prace interwencyjne, Bon na zasiedlenie - tel. 76  75 44 373
Środki na podjęcie działalności gospodarczej, Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy -
tel. 76 75 44 376.
 

Udział w projekcie osób w wieku 18-29 lat poprzedzony będzie oceną umiejętności cyfrowych przeprowadzoną przez doradcę klienta (poniżej zamieszczono linki do ankiet oceny kompetencji cyfrowych)

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych z powiatu legnickiego oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia.
Rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez 220 uczestników projektu oraz uzyskanie kwalifikacji przez 45 uczestników, po opuszczeniu projektu, tj. w ciągu 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o osobiste zgłaszanie się do swojego doradcy klienta.

*Osoba  z kategorii NEET: osoba w wieku 18-29 lat, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:

 1. nie pracuje – tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo,
 2. nie kształci się – tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki,
 3. nie szkoli się – tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni.

Uczestnicy projektu mają możliwość pisemnego zgłaszania do Instytucji Pośredniczącej, tj. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, 58-306 Wałbrzych, ul. Ogrodowa 5B, podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. oraz Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r.

Podmioty uczestniczące w Projekcie mają możliwość zgłoszenia Instytucji Pośredniczącej, m.in. za pomocą anonimowego formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej: dwup.pl/kontakt/formularz.html, informacji o możliwości wystąpienia nadużycia finansowego, w tym konfliktu interesów lub korupcji.

#FunduszeEuropejskie