Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Kierownik Referatu:
Małgorzata Mazur
  Kontakt: tel. 76-72-43-425

Zadania Referatu:

 

 • zaopatrzenie materiałowo-technicznego, zakupu niezbędnych materiałów i artykułów biurowych, druków, formularzy i dokonywania innych zakupów bieżących, stosownie do aktualnych potrzeb,
 • prowadzenie spraw związanych wykonaniem i ewidencjonowaniem pieczęci urzędowych, nagłówkowych i podpisowych, a także ich likwidacją w przypadku wycofania z użycia,
 • zapewnienie właściwego bezpieczeństwa i higieny pracy w starostwie,
 • prowadzenie ewidencji oraz gospodarowania składnikami majątku starostwa,
 • prowadzenie biura rzeczy znalezionych i biblioteki starostwa,
 • zapewnienie obsługi organizowanych w starostwie konferencji, spotkań, narad i innych imprez okolicznościowych,
 • dysponowanie pojazdem służbowym ujętym w ewidencji składników majątkowych starostwa,
 • administrowanie nieruchomością, w granicach której posadowione są budynki starostwa, a w szczególności:
  • utrzymanie nieruchomości w pełnej użyteczności poprzez prowadzenie bieżących konserwacji, napraw, remontów i modernizacji budynków oraz urządzeń,
  • zapewnienie należytej czystości w obiektach i na terenie całej posesji,
  • zabezpieczenie budynków w energię elektryczną, cieplną i wodę oraz odprowadzanie ścieków, a także zapewnienie wywozu odpadów stałych z terenu posesji,
  • zapewnienie łączności telekomunikacyjnej wszystkim użytkownikom pomieszczeń w budynkach,
  • zapewnienie dozoru nieruchomości i organizowanie ochrony przeciwpożarowej budynków,
  • zapewnienie informacji wizualnej na zewnątrz i wewnątrz budynków starostwa oraz dekorowanie budynków i pomieszczeń z okazji świąt i innych uroczystości,
  • prowadzenie spraw związanych z wynajmem, dzierżawą i użyczaniem zbędnych pomieszczeń w budynkach na cele administracyjne, usługowe itp.,
  • rejestrowania umów zawieranych w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem starostwa,
  • prowadzenie parkingów oraz ewidencji osób uprawnionych do korzystania z miejsc parkingowych.