Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Dyrektor: Anna Konrad

Kontakt: tel. 76-72-43-450
                                                                 


                                                                   

Zadania Wydziału:

prowadzenia ewidencji spraw rozpatrywanych w wydziale, rejestracji wniosków i wydanych decyzji udzielających pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów budowlanych;

 • wykonywania zadań administracji architektoniczno-budowlanej, w tym wydawania pozwoleń na budowę, rozbiórkę lub wykonanie robót budowlanych, przenoszenia pozwolenia na budowę na innego inwestora, zatwierdzania zmian do decyzji i orzekania o utracie ważności pozwolenia na budowę, odmowy wydania pozwolenia na budowę;
 • wydawania oświadczeń potwierdzających realizację zadań infrastrukturalnych w budownictwie mieszkaniowym;
 • przyjmowania zgłoszeń o rozbiórce obiektów budowlanych, budowie lub wykonaniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub wydawanie decyzji sprzeciwu;
 • wydawania zaświadczeń o samodzielności lokali i zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni, oraz wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego, niezbędnych w celu ubiegania się o przyznanie dodatków mieszkaniowych,
 • przyjmowania zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
 • terminowego i kompleksowego przekazywania prawomocnych decyzji pozwoleń na budowę do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego;
 • współpracy z urzędem wojewódzkim w zakresie informacji o przyjętych wnioskach i wydanych pozwoleniach na budowę;
 • uzgadniania projektów o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, zmian do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, uzgadnianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz przyjmowanie zgłoszeń do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie oraz prowadzenia w tym zakresie dostępnej bazy danych;
 • wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia scalania, wymiany lub podziału gruntów;
 • prowadzenia działań administracyjnych wynikających z potrzeby ochrony przed hałasem oraz wydawania decyzji nakładających obowiązki w tym zakresie;
 • przyjmowania zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga zezwolenia oraz prowadzenia działań administracyjnych w tym zakresie;
 • wydawania oraz orzekania o wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczeniu następujących pozwoleń:
  • zintegrowanego,
  • na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza,
  • wodnoprawnego;
 • wydawania zezwoleń na uczestnictwo w handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;
 • orzekania o przeniesieniu lub odmowie przeniesienia praw i obowiązków zawartych w pozwoleniach;
 • zobowiązywania podmiotów prowadzących instalacje mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego;
 • nakładania na podmioty negatywnie oddziaływujące na środowisko obowiązku:
  • ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia,
  • przywrócenia środowiska do stanu właściwego;
 • występowania do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie stosownych działań, w przypadku naruszenia przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska;
 • koordynacji tworzenia i realizacji programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami;
 • wykonywania kompetencji starosty jako organu ochrony środowiska;
 • ustalania linii brzegowej akwenów i cieków;
 • wydawania (ograniczania, cofania, stwierdzania wygaśnięcia) pozwoleń wodnoprawnych na:
  • szczególne korzystanie z wód w zakresie:,
 • poboru oraz odprowadzania wód powierzchniowych lub podziemnych,
 • wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
 • wprowadzania ścieków do urządzeń wodnych,
 • przerzutów wody oraz sztucznego zasilania wód podziemnych,
 • piętrzenia oraz retencjonowania śródlądowych wód powierzchniowych,
 • korzystania z wód dla celów energetycznych,
 • korzystania z wód do celów żeglugi oraz spławu,
 • wydobywania z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów,
 • wycinania roślin z wód lub brzegu,
 • rybackiego korzystania za śródlądowych wód powierzchniowych,
  • regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody,
  • wykonanie urządzeń wodnych,
  • rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód,
  • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
  • piętrzenie wody podziemnej,
  • nawadnianie gruntów lub upraw wodą podziemną za pomocą deszczowni,
  • odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych,
  • wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
  • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego;
 • ustanawiania stref ochrony bezpośredniej ujęć wody;
 • zatwierdzania instrukcji gospodarowania wodą;
 • z zakresu gospodarki odpadami:
  • opracowanie i aktualizowanie powiatowego planu gospodarki odpadami oraz opiniowanie planów gminnych,
  • opracowywanie sprawozdań z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami,
  • wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
  • zatwierdzanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
  • przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania odpadami,
  • wydawanie zezwoleń na odzysk lub unieszkodliwienie odpadów,
  • wydawanie zezwoleń w zakresie zbierania lub transportu odpadów,
  • wydawanie decyzji ustanawiających zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku,
  • wydawanie decyzji zatwierdzających instrukcje eksploatacji składowiska,
  • wydawanie decyzji o zamknięciu składowiska lub jego wydzielonej części,
  • wydawanie decyzji wstrzymującej działalność podmiotów gospodarujących odpadami,naruszających przepisy ustawy o odpadach,
  • opracowanie programu usuwania azbestu z terenu powiatu i koordynacja działań gmin w tym zakresie;
 • z zakresu geologii i górnictwa:
  • sprawowanie kontroli i nadzoru nad warunkami wykonywania obowiązków wynikających z koncesji na wydobywanie kopalin,
  • stwierdzanie wygaśnięcia koncesji oraz ustalanie zakresu i sposobu wykonania obowiązków dotyczących ochrony środowiska przy cofnięciu lub wygaśnięciu koncesji,
  • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu do 20.000 m3,
  • wydawanie decyzji określających opłaty eksploatacyjne w przypadku niedopełnienia przez przedsiębiorcę obowiązku wniesienia opłaty lub nie złożenia informacji zawierających dane dotyczące wydobycia w kwartale albo w razie złożenia informacji nasuwającej zastrzeżenia,
  • sporządzanie zawiadomień o warunkach przyjęcia dokumentacji geologicznych,
  • wydawanie decyzji ustalających opłatę eksploatacyjną prowadzącym wydobycie kopaliny bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków,
  • zatwierdzanie projektów prac geologicznych, hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich,
  • przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych, które nie wymagają uzyskania koncesji,
  • podejmowanie decyzji niezbędnych do przestrzegania i stosowania ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w zakresie obowiązków wykonywanych jako organ administracji geologicznej,
  • monitorowanie terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występuje zjawisko tych ruchów;
 • nakazywanie usunięcia drzew lub krzewów z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
 • współdziałanie z organami ochrony środowiska w wykonywaniu czynności kontrolnych,
 • sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych, w tym nad możliwościami finansowymi w stosunku do zakładanych zadań;
 • zatwierdzanie (lub odmowa) statutu (lub jego zmiany) spółki wodnej;
 • wnioskowanie o wykreślenie spółki wodnej z katastru wodnego;
 • wydawanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego oraz ustalanie wysokości opłaty legalizacyjnej;
 • gromadzenie informacji uzyskanych w wyniku prowadzenia prac geologicznych oraz prowadzenie archiwum geologicznego;
 • sprawowanie nadzoru i kontroli miejsc wykonywania prac geologicznych oraz zakładów posiadających koncesję starosty;
 • uzgadnianie decyzji z zakresu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
 • sprawowanie nadzoru i kontroli realizowania postanowień zawartych w wydanych decyzjach;
 • wydawanie decyzji z zakresu rekultywacji;
 • prowadzenie okresowych badań poziomu skażenia gleb i roślin;
 • wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej oraz obowiązków z tym związanych, a także zaświadczeń z tego zakresu;
 • uzgadnianie decyzji z zakresu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w odniesieniu do terenów dla których wydawane są decyzje o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • naliczanie opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej;
 • sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, a w szczególności:
  • cechowanie drewna pozyskiwanego,
  • określanie zadań z zakresu gospodarki leśnej dla właścicieli lasów rozdrobnionych o pow. do 10 ha, na podstawie zleconej inwentaryzacji stanu lasu,
  • decyzyjne nakazywanie właścicielom lasów wykonania obowiązków i zabiegów zleconych planem;
 • wydawanie decyzji w sprawie uznania lasu za ochronny lub pozbawienie go takiego charakteru;
 • zlecanie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych;
 • dokonywanie oceny udatnosci upraw oraz prowadzenie spraw związanych z ekwiwalentem za prowadzenie uprawy leśnej;
 • wydawanie decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny;
 • wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych;
 • rozliczanie naliczonego czynszu dzierżawnego między nadleśnictwami i gminami;
 • wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny;
 • wyrażanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierząt, w szczególnie uzasadnionych przypadkach;
 • wydawanie kart wędkarskich;
 • prowadzenie rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb;
 • wydawanie legitymacji strażnikom społecznej straży rybackiej;
 • prowadzenie rejestru posiadaczy zwierząt przewożonych przez granicę (należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej), a także prowadzących ich hodowle;
 • wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będącej własnością gminy.
 • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu działania Wydziału.