Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe


Dyrektor:
Jolanta KALETA
p.o. Geodety Powiatowego


Kontakt: tel. 76-72-43-577
Zadania :
 • prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
 • udzielanie informacji o posiadanym zasobie geodezyjnym i kartograficznym;
 • przyjmowanie oraz ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, prawomocnych decyzji, orzeczeń sądowych, aktów notarialnych oraz innych dokumentów stanowiących podstawę wprowadzanie zmian w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym;
 • udostępnianie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz poświadczanie zgodności wydawanych dokumentów i map lub ich kopii z dokumentami znajdującymi się w zasobie;
 • kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przekazywanej do zasobu pod względem przestrzegania zasad wykonywania prac, osiągnięcia wymaganych dokładności, zgodności opracowania ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji i kartografii oraz kompletności przekazywanych materiałów;
 • modernizacji i bieżącej aktualizacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 • sporządzanie zestawień danych oraz aktualizacji zbiorczych informacji statystycznych;
 • zawiadamianie o dokonanych zmianach danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków organów podatkowych, wydziału ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego, właściwych miejscowo jednostek statystyki publicznej oraz osób i jednostek organizacyjnych, na których wniosek lub zgłoszenie zmiana została wprowadzona;
 • dokonywanie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz udostępnianie informacji o dokonanych uzgodnieniach do celów projektowania sieci uzbrojenia;
 • wykonywanie kopii zapasowych danych gromadzonych w zasobie,
 • wyłączanie z zasobu dokumentów, które utraciły przydatność użytkową i przekazywanie ich do właściwego archiwum państwowego;
 • naliczanie opłat oraz wystawianie dokumentów księgowych za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.
 • wydawanie decyzji w sprawie wprowadzenie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków;
 • wydawanie decyzji w sprawie zmian gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
 • prowadzenie scaleń i wymian gruntów;


Zastępca Dyrektora:
Krystyna BOBEREK

Kontakt: tel. 76-72-43-445
Zadania:
 • orzekanie o nadaniu gospodarstw, poświadczanie nabycia prawa własności w formie aktu nadania, składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej, zmiany obszaru nadanego gospodarstwa oraz wydawanie postanowień w sprawie błędów i omyłek w orzeczeniach o wykonaniu aktu nadania;
 • zarządzanie nieruchomościami państwowymi wydzielonymi w związku z usytuowaniem na nich znaków geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych oraz budowli triangulacyjnych;
 • ustalanie opłat i ich aktualizaca za nieruchomości nabywane przez jednostki organizacyjne i prawne w użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd;
 • udzielanie - na podstawie danych zawartych w posiadanej dokumentacji informacji związanych z zaliczaniem wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na pokrycie opłat za wieczyste użytkowanie lub ceny sprzedaży nieruchomości;
 • przyjmowanie wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wydawanie decyzji w tej sprawie;
 • ustanawianie hipoteki na nieruchomości oraz wydawanie zaświadczeń w sprawie wykreślenia hipoteki ustanowionej na rzecz Skarbu Państwa;
 • wydawanie decyzji w sprawie zwrotu własności działki gruntu użytkowanej dożywotnio oraz działki gruntu pod zabudowaniami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, na rzecz dotychczasowego właściciela gospodarstwa rolnego oraz jego zstępnych;
 • przekazywanie gruntów w użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi Działkowców;
 • przejmowanie na rzecz Skarbu Państwa gruntów zbędnych jednostkom i dokonywanie rozliczeń finansowych z tego tytułu;
 • prowadzenie rejestru zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz powiatu;
 • wywłaszczanie nieruchomości na cele publiczne, zwrot wywłaszczonych nieruchomości poprzednim właścicielom oraz ograniczenia prawa własności;
 • planowanie, gromadzenie i wydatkowanie dotacji budżetowych na zadania geodezyjne oraz związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa;
 • ustalanie służebności przesyłu na nieruchomościach Skarbu Państwa i powiatu;
 • gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa;
 • ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu;
 • informowanie oraz udzielanie pomocy mieszkańcom powiatu w zakresie ujawniania tytułu prawnego do zajmowanych przez nich nieruchomości.