Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Dyrektor:
Elżbieta Iwanicka

  Kontakt: tel. 76-72-43-433

Do zakresu działania Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych, należą sprawy:

 • ustalaniem planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych;
 • zakładaniem, przekształcaniem, łączeniem w zespoły lub wyłączaniem z zespołów i likwidowaniem szkół i placówek oświatowych;
 • ustalaniem w porozumieniu z dyrektorem profili kształcenia ogólnozawodowego w liceach profilowanych oraz zawodów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe;
 • zapewnianiem odpowiedniej formy kształcenia dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach i placówkach, których prowadzenie należy do zadań własnych powiatu;
 • opracowaniem regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela;
 • ustalaniem kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków przewidzianych ustawą Karta Nauczyciela z kwot pozostających w dyspozycji organu prowadzącego i dyrektorów szkół i placówek oświatowych;
 • ustalaniem tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i zniżek dla nauczycieli, w tym dla dyrektorów szkół i placówek w zakresie określonym ustawą Karta Nauczyciela;
 • koordynowaniem i przygotowywaniem konkursów na dyrektorów szkół i placówek oświatowych;
 • opiniowaniem tworzenia dodatkowych stanowisk wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych;
 • zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych;
 • nadawaniem nauczycielom szkół i placówek oświatowych stopni awansu zawodowego;
 • wspieraniem doskonalenia nauczycieli szkół i placówek oświatowych, w tym organizacji doradztwa metodycznego;
 • realizacją wymienionych w ustawie Karta Nauczyciela zadań organu prowadzącego związanych ze stosunkiem pracy nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
 • współpracą z organem nadzoru pedagogicznego w kwestiach wymienionych w ustawie Karta Nauczyciela i ustawie o systemie oświaty;
 • prowadzeniem ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych;
 • nadawaniem na wniosek osoby prowadzącej szkołę niepubliczną, uprawnień szkoły publicznej;
 • prowadzeniem spraw związanych z przydzielaniem dotacji niepublicznym szkołom posiadającym uprawnienia szkoły publicznej;
 • załatwianiem spraw związanych z umieszczaniem nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii na podstawie postanowień wydawanych przez sąd oraz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych na podstawie orzeczeń wydawanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
 • przygotowywaniem wniosków i propozycji nagród dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych;
 • przygotowywaniem wniosków o przyznanie stypendium lub nagrody starosty;
 • prowadzeniem sprawozdawczości z zakresu oświaty;
 • realizacją innych zadań związanych z edukacją, wynikających z funduszy unijnych;
 • umieszczaniem na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub zapisów;
 • organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury;
 • sprawowaniem mecenatu w zakresie upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury;
 • podejmowaniem działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczaniem opieką amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej;
 • prowadzeniem instytucji kultury;
 • ustalaniem założeń programowo-artystycznych imprez kulturalnych zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim oraz nadzorowaniem ich organizacji;
 • prowadzeniem wymiany kulturalnej z zagranicą oraz z powiatami ościennymi;
 • prowadzeniem ewidencji uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej;
 • sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych poprzez między innymi dokonywanie kontroli ich działalności;
 • organizowaniem działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzeniem odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju, w tym :
  • popularyzowanie walorów rekreacji ruchowej i turystyki,
  • współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej i turystyki oraz gminami w organizacji zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych oraz turystycznych,
  • wspieranie gmin i organizacji kultury fizycznej w tworzeniu, utrzymywaniu i udostępnianiu bazy sportowo – rekreacyjnej;
 • podejmowaniem działań mających na celu popularyzację turystyki;
 • organizowaniem działalności w dziedzinie rekreacji i wypoczynku;
 • realizacją zadań w zakresie nadzoru nad stowarzyszeniami działającymi na terenie powiatu tj.:
  • opiniowanie statutów stowarzyszeń i innych materiałów w toku rejestracji sądowej,
  • współpraca z sądem rejestrowych i komitetami założycielskimi stowarzyszeń,
  • prowadzenie czynności wynikających z nadzoru nad jednostkami terenowymi stowarzyszeń, zarejestrowanych,
  • podejmowanie czynności nadzorczych nad stowarzyszeniami zarejestrowanymi, działającymi na obszarze powiatu legnickiego,
 • wydawaniem zezwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę;
 • kontrolą prawidłowości przeprowadzania zbiórek publicznych;
 • opracowywaniem projektów planów finansowych w zakresie oświaty, kultury i sztuki oraz kultury fizycznej, promocji powiatu, promocji i ochrony zdrowia;
 • przygotowywaniem propozycji podziału środków budżetowych i pozabudżetowych;
 • opracowywaniem informacji, analiz i sprawozdań w zakresie wykonania planów finansowych wydziału;
 • współdziałaniem z Wydziałem Finansowym w gospodarowaniu środkami budżetowymi w zakresie merytorycznym należącym do właściwości wydziału, w tym analizowanie i czuwanie nad prawidłowością ich wykorzystania;
 • tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 • nadawaniem statutu zakładom opieki zdrowotnej lub zatwierdzaniem statutu uchwalonego przez radę społeczną jednostki;
 • powołaniem rady społecznej przy zakładach opieki zdrowotnej;
 • umieszczaniem chorego na gruźlicę w szpitalu, sanatorium przeciwgruźliczym lub innym zakładzie, jeżeli chory stanowi niebezpieczeństwo zarażenia gruźlicą swego otoczenia;
 • umieszczaniem dzieci i młodocianych w zakładach przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo zarażenia ich gruźlicą;
 • analizą zachorowalności na choroby zakaźne we współpracy z powiatową inspekcją sanitarną;
 • przygotowywaniem projektów decyzji starosty o powołaniu osoby wykonującej zawód medyczny do pracy przy zwalczaniu epidemii;
 • wykonywaniem działań związanych z przekazywaniem dotacji dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w sferze ochrony i promocji zdrowia;
 • ustalaniem we współpracy z przedstawicielem kierowników aptek oraz po zasięgnięciu opinii samorządu aptekarskiego, burmistrzów, wójtów gmin i miast harmonogramu pracy aptek ogólnodostępnych w dni robocze i soboty oraz terminów dyżurów nocnych i w dni wolne od pracy na terenie powiatu;
 • współdziałaniem z instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się promocją i ochroną zdrowia;
 • realizacją innych zadań wynikających z aktualnych potrzeb dotyczących promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia;
 • współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy w zakresie spraw związanych z pomocą społeczną;
 • opracowywaniem i rozpowszechnianiem materiałów promocyjnych o powiecie legnickim;
 • promowaniem potencjału gospodarczego, kulturalnego, sportowego i turystycznego gmin powiatu legnickiego na rynkach krajowych i zagranicznych;
 • inspirowaniem, organizowaniem i prowadzeniem działań promocyjnych zwiększających zainteresowanie podmiotów zagranicznych podejmowaniem działalności gospodarczej w powiecie legnickim;
 • współdziałaniem w organizacji świąt, rocznic okolicznościowych, uroczystości związanych z tradycją i życiem społeczno-gospodarczym mieszkańców powiatu;
 • współpracą z Powiatowym Urzędem Pracy w Legnicy w zakresie działań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu i aktywizacją lokalnego rynku pracy;
 • przygotowywaniem i przekazywaniem informacji środkom masowego przekazu.