Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Kierownik Referatu: 
Jolanta KORFANTY
pok. nr 216-217, 233
Kontakt:

tel: 767243478

 


Zadania Referatu:

 

 • planowania, przygotowywania i prowadzenia postępowań o udzielenie przez powiat zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej 30 tys. euro, w uzgodnieniu z dysponentami środków finansowych przeznaczonych na ten cel, skarbnikiem powiatu oraz ich ewidencjonowanie i rozliczanie;
 • inicjowania, przygotowywania, koordynowania realizacji inwestycji powiatowych, związanych
  z wykorzystaniem środków finansowych pozyskiwanych z zewnętrznych źródeł krajowych
  i zagranicznych; w szczególności nadzoru nad przygotowywaniem i składaniem odpowiednich wniosków i aplikacji;
 • związane z zawieraniem porozumień z innymi jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a  także Województwem Dolnośląskim w sprawach powierzania prowadzenia zadań publicznych realizowanych na drogach powiatowych;
 • związane z zawieraniem umów w sprawach udzielania pomocy rzeczowej lub finansowej, zawieranych pomiędzy powiatem, a innymi podmiotami przy realizacji zadań publicznych;
 • uczestnictwa w odbiorach końcowych i gwarancyjnych inwestycji;
 • związane z przygotowywaniem bądź uzyskiwaniem niezbędnych dokumentów formalno-prawnych, wymaganych w związku z projektowanymi lub realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi (inwentaryzacje, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, dokumentacja projektowa, uzgodnienia, zgody, pozwolenia, umowy, porozumienia itp.);
 • współpracy w zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych oraz sprawowania kontroli nad prawidłową realizacją zawieranych w tym zakresie umów
  i porozumień;
 • rozliczania inwestycji wspólnie z dysponentem środków finansowych przeznaczonych na ich realizację oraz komórką finansowo-księgową starostwa;
 • współpracy przy realizacji programów rozwoju lokalnego z innymi komórkami organizacyjnymi starostwa i jednostkami organizacyjnymi powiatu;
 • ewidencjonowania składników majątku starostwa oraz powiatowych dróg i gruntów;
 • koordynacji zadań związanych z ubezpieczaniem majątku powiatu od wystąpienia określonych ryzyk.