Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Audytor Wewnętrzny:
Alicja Gubańska

Kontakt: tel. 76-72-43-564


Zadania Biura Audytu i Kontroli
:
 • sporządzania rocznych planów audytu;
 • analizy ryzyka w obszarach działalności jednostki określonych w zadaniach objętych rocznym planem audytu;
 • realizacji zadań audytowych w oparciu o standardy audytu wewnętrznego;
 • dokonywania oceny adekwatności, efektywności i skuteczności kontroli zarządczej funkcjonującej w starostwie;
 • dokonywania oceny kontroli zarządczej w powiatowych jednostkach organizacyjnych;
 • sygnalizowania istotnych słabości kontroli zarządczej;
 • czynności doradczych;
 • prowadzenia sprawozdawczości w zakresie audytu wewnętrznego;
 • sporządzania rocznych planów kontroli gospodarki finansowej w powiatowych jednostkach organizacyjnych;
 • wykonywania kontroli gospodarki finansowej powiatu;
 • kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych;
 • koordynacji audytu, wewnętrznej kontroli finansowej oraz kontroli zewnętrznych.