Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 9.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981)
 • Ustawa z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ),
 • Ustawa z dnia 2.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447).
 • Ustawa z dnia 14.06. 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 16.11. 2006 r. O opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635 z póżn. zm.).

Wniosek o udzielenie koncesji na wydobycie złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych powinien zawierać:

 1. oznaczenie przedsiębiorcy ubiegającego się o koncesje, jego siedzibę i adres, oraz numer w rejestrze przedsiębiorstw lub ewidencji działalności gospodarczej ,
 2. stan prawny nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność,
 3. określenie prawa wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawa prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca,
 4. określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności,
 5. określenie środków, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonania działalności objętej wnioskiem,
 6. obszary objęte szczególnymi formami ochrony, w tym ochrony przyrody oraz ochrony zabytków,
 7. sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko,
 8. informacja o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność,
 9. określenie złoża kopaliny (nazwa, położenie administracyjne),
 10. określenie wielkości i sposobu zamierzonego wydobycia kopaliny w tym określenie zasobów możliwych do wydobycia oraz minimalny stopień ich wykorzystania, warunki i sposób zdejmowanego nadkładu oraz sposób zagospodarowania,
 11. położenie projektowanego obszaru i terenu górniczego oraz ich granic (nazwa obszaru i terenu górniczego, ich powierzchnia, zestawienie współrzędnych) wraz z mapą,
 12. geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia,
 13. sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego (struktura organizacyjna zakładu górniczego, szczegółowe przedsięwzięcia niezbędne w celu zapewnienia: wykonywania działalności objętej koncesja, bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa osób przebywających w zakładzie górniczym, w szczególności dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, racjonalnej gospodarki złożem, ochrony elementów środowiska, ochrony obiektów budowlanych, zapobiegania szkodom i ich naprawy),
 14. prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego (zabezpieczenie lub likwidacja wyrobiska górniczego oraz urządzeń, instalacji i obiektów zakładu górniczego, zabezpieczenie niewykorzystanej części złoża, zabezpieczenie sąsiedniego złoża kopalin, przedsięwzięcie niezbędnych środków chroniących wyrobiska sąsiednich zakładów górniczych, przedsięwzięcie niezbędnych środków w celu ochrony środowiska oraz rekultywacji gruntów po działalności górniczej)
 15. prawo przysługujące wnioskodawcy do wykorzystania dokumentacji geologicznej,

Dane objęte wnioskiem należy uzupełnić dowodami ich istnienia.
Do wniosku należy dołączyć :
6 egz. map z projektowanym obszarem górniczym i terenem górniczym w skali 1:500 lub 1:1000, sporządzona zgodnie z wymogami dotyczącymi map górniczych.

Opłata:

Opłata skarbowa w wysokości 616 zł.

Należną opłatę uiszcza się:

 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1 , 59-220 Legnica, w godz. 8:00-15:30
 • przelewem na konto Urzędu Miejskiego Legnicy Pekao S.A. Oddział I Legnica , Nr konta 32 124014731111001043433697

Kontakt:

Wydział Architektury i Środowiska
Pokój nr 333 (boczne skrzydło budynku starostwa)
Tel. 76 72 43 419

Wydział Architektury i Środowiska

Pokój nr 333 (boczne skrzydło budynku starostwa

Tel. 76 72 43 419