Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Wymagane dokumenty:

Opłata: bezpłatnie

Termin załatwienia sprawy: nie później niż w terminie 1 m-ca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych - nie później niż w terminie 2 m-cy od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Legnicy przysługuje do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Powiatowego Zespołu, który ponownie rozpatruje sprawę w ciągu 7 dni. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia uchyla się zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe. W przypadku utrzymania w mocy orzeczenia po trybie odwoławczym - akta sprawy przekazuje się do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Odwołanie od decyzji administracyjnej składa się w formie podania, w którym należy uzasadnić, dlaczego osoba się odwołuje i złożyć je w zespole osobiście lub nadać pocztą listem poleconym. Odwołanie można wnieść za pomocą poczty elektronicznej lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej, jeżeli dane te są opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym (ePUAPu). Od orzeczenia wydanego przez Wojewódzki Zespół przysługuje odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy, za pośrednictwem Wojewódzkiego Zespołu.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy-Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych ustaw (Dz. U. Z 2013 r. poz. 1446);
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127 poz.721) ze zm.
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2015r. poz.1110)
  • Ustawa z dnia 23 października 2013 o o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Kontakt: Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Legnicy Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica (III piętro, pokój 319 ), tel.76-72-43-519