Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe


Legitymacje wydawane są zarówno dzieciom jak i osobom dorosłym na podstawie:

  • prawomocnego orzeczenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty:

Uprawnienia:

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721) ze zm.,
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2015r. poz. 1110),

Kontakt: Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Legnicy Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica (III piętro, pokój 316)  tel. 76-72-43-519

 

UWAGA
NOWE ZASADY WYDAWANIA LEGITYMACJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Z dniem 1 sierpnia 2017 r. ulegają zmianie przepisy dotyczące wzoru i procedury wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej. Nowy dokument będzie wydawany dopiero po 1 sierpnia 2017 r.

Legitymację będzie mogła uzyskać osoba niepełnosprawna na podstawie wniosku, po przedstawieniu prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, jak dotychczas, z tym, że legitymacja wystawiana będzie na okres ważności orzeczenia, jednak nie dłuższy niż:

  •  5 lat w w przypadku legitymacji dokumentującej niepełnosprawność (dotyczy dzieci)
  •  10 lat w przypadku legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności, osobom, które nie ukończyły 60 roku życia.

W przypadku, kiedy osoba niepełnosprawna posiadać będzie więcej niż jedno orzeczenie, legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiana będzie na podstawie ostatniego orzeczenia.

Legitymacje wg nowego wzoru i formatu wykonane z plastiku wydawane będą wg procedury w podobny sposób jak np. dowody osobiste, dlatego nie będzie już możliwości ich wystawiania w dniu złożenia wniosku.

Ważna informacja jest taka, że wydane dotychczas legitymacje nie tracą ważności, więc nie ma potrzeby ich wymiany.